Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr v Bruselu

16/12/11
smf

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu vystoupil proti svazování rozvoje venkova další administrativou a hájil peníze na investice pro české rybáře. Zdroj: MZe

Ministr zemědělství Bendl v Bruselu vystoupil proti svazování rozvoje venkova další administrativou a hájil peníze na investice pro české rybáře
 Podpora rozvoje venkova v rámci reformy Společné zemědělské politiky byla jedním z témat, o kterých diskutovali ministři zemědělství na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Českou republiku v této oblasti čeká zásadní úkol v podobě obhajoby dostatečné výše finančních prostředků pro náš venkov po roce 2013 a vypořádání se s nadměrnou byrokracií. Ministři členských zemí Evropské unie se také věnovali návrhu Evropské komise o novém fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014 až 2020, ze kterého budeme podporovat aktivity našich rybářů. Ministr zemědělství Petr Bendl dále během zasedání Rady projednal se svou německou kolegyní Ilse Aignerovou společný postup na ochranu českých producentů vajec proti nelegálním dovozům.
Ministr Petr BendlRozvoj venkova by měl být v letech 2014 až 2020 začleněn spolu s ostatními fondy EU do Společného strategického rámce. Ministr Bendl kladně zhodnotil, že návrh nového nařízení k rozvoji venkova umožňuje členským státům značnou flexibilitu a přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb, ale také jasně upozornil na některá negativa.
„Poněkud negativně vnímám značnou komplikovanost provázání venkova se ‚zastřešujícím‘ nařízením pro ostatní fondy Společného strategického rámce. Nové požadavky na strategický přístup, programování, implementaci, finanční řízení a kontroly jsou komplikovanější než v současné době a zvyšují byrokratickou zátěž jak pro členské státy, tak pro konečné příjemce. Příkladem administrativní zátěže je podle mého názoru zavedení tzv. výkonnostní rezervy, kde navíc existuje riziko pozastavení plateb pro rozvoj venkova za skutečnosti, které rezort zemědělství nemůže přímo ovlivnit,“ řekl ministr Bendl.
Nařízení pro rozvoj venkova stanovuje společné priority na úrovni EU, mezi které patří podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské činnosti, podpora organizace potravinového řetězce, obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví, podpora účinného využívání zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.
Na programu Rady byl také návrh Komise o novém fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na období let 2014 až 2020, který nahradí stávající Evropský rybářský fond pro roky 2007 až 2013. Jde o klíčový zdroj financování, který pro ČR v současném období přináší téměř 900 mil. Kč. Nový návrh je zaměřen zejména na inovace, které zahrnují transfer technologií v akvakultuře, zpracování produktů akvakultury, diverzifikaci příjmů, podporu vzdělávání, výzkumu a profesních sítí, podporu akvakultury s důrazem na ochranu životního prostředí, přechod z tradiční na ekologickou akvakulturu, zdraví a welfare ryb, pojištění akvakultury proti chorobám a zásahům vyšší moci, propagaci produktů akvakultury a další.
„Vítám pokračování spolufinancování chovu sladkovodních ryb v letech 2014 až 2020. Velmi pozitivní je zaměření na inovace a transfer technologií a na udržitelný rozvoj akvakultury. Bohužel v návrhu nařízení ještě postrádám podporu investic do rybochovných zařízení akvakulturních podniků ke zvýšení konkurenceschopnosti odvětví tak, jak tomu je v současném programu. Obávám se, že by při zaměření nového fondu na snížení intenzity chovu sladkovodních ryb v rybnících formou kompenzačních plateb mohlo dojít k poklesu zaměstnanosti v odvětví,“ řekl ministr Bendl.
Upozornil také, že návrh nařízení, podobně jako návrh pro rozvoj venkova, směřuje v souvislosti s napojením na Společný strategický rámec EU také k vyšší byrokratické zátěži. V novém návrhu nařízení byl podstatně zvýšen důraz na životní prostředí, podporu tzv. „zelené akvakultury“. Pro nové programové období činí navrhovaný objem finančních prostředků pro celý Evropský námořní a rybářský fond celkem 6,5 miliardy EUR na období 2014 až 2020. Národní obálka pro ČR není dosud známa, ale Česko bude pro příští programovací období požadovat vyšší částku, než má k dispozici v současném období.
Během zasedání Rady se ministr Bendl sešel s německou ministryní Ilse Aignerovou a komisařkou pro rybářství Marií Damanaki. S německou rezortní kolegyní ministr projednal společný postup obou zemí vůči státům, od kterých hrozí od 1. ledna 2012 zvýšené riziko nelegálních dovozů vajec z chovů, které nesplní požadavky legislativy. „Budeme společně žádat ministry těchto zemí o poskytnutí konkrétních údajů o producentech nelegálních vajec a sledování jejich pohybu. Na národní úrovni zahájíme 1. ledna příštího roku důkladné kontroly všemi dozorovými orgány, abychom ochránili naše domácí producenty a spotřebitele,“ uvedl Petr Bendl. Komisařce Damanaki pak ministr předal analýzu škod, které kormoráni způsobili českým rybářům.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz, 15.12.2011