Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Biopaliva a emise CO2

20/12/11
smf

Studie Evropské komise zpochybňuje výhody evropských biopaliv z hlediska emisí CO2. Zdroj: ÚZEI

Studie Evropské komise zpochybňuje výhody evropských biopaliv z hlediska emisí CO2

Pokud nedojde ke změnám v legislativě, ušetří podle studie biopaliva v roce 2020 jen 15 % emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům.
Evropská komise zjistila, že biopalivo z palmového oleje, ze sóji a z řepky olejné vede k produkci většího množství emisí skleníkových plynů než fosilní paliva v případě, že jsou zohledněny i vedlejší vlivy jeho výroby. Hodnocení vedlo k závěru, že biopalivo z řepky olejné, která je zdrojem 80 % biopaliva spotřebovaného v Evropě, nesplní současné požadavky EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Etanol vyrobený z plodin, jako jsou cukrová třtina či pšenice, vytváří mnohem větší úspory emisí skleníkových plynů.
Zpráva připravovaná společně odděleními pro energetiku a pro klima by měla pomoci Evropské komisi v rozhodování, zda je třeba změnit legislativu. Vyjednávání mezi těmito dvěma odděleními jsou v současnosti na mrtvém bodě. Oddělení pro energetiku se snaží obhajovat výhody biopaliv a snaží se snížit pravděpodobnost, že Komise bude chtít provést změnu legislativy.
Současná nařízení však neberou v potaz dopad nepřímých změn v užívání půdy, kdy pěstování plodin pro biopaliva na existující zemědělské půdě vede k využívání další půdy pro produkci jiných zemědělských plodin. Provozování zemědělské činnosti tam, kde dříve byl les, má závažné důsledky pro emise uhlíku.
Pokud dvě stávající směrnice nebudou změněny, předvídá studie, že biopaliva ušetří v roce 2020 jen 15 % emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům, což je mnohem méně, než kolik je plánováno. V případě, že by se vzaly v potaz vlivy nepřímých změn v užívání půdy a zároveň se zakázalo užívání určitých typů biopaliva, především z řepky olejné, došlo by k 70% úsporám emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům. To by však vyžadovalo změnu legislativy a zřejmě by to i způsobilo problémy s kompatibilitou evropské legislativy se současnými pravidly světového trhu.
European Voice, 17, 2011, č. 25, s. 2
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 5, s. 37
Zdroj: ÚZEI, www.agronavigator, 19.12.2011