Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Země V4 k budoucnosti národních doplňkových plateb

26/08/11
smf

Společná deklarace zemí V4 ze zasedání k dotacím  TOP UP v roce 2012. Zdroj: MZe

K BUDOUCNOSTI NÁRODNÍCH DOPLŇKOVÝCH PŘÍMÝCH PLATEB V ROCE 2012

Národní doplňkové přímé platby se mohou dorovnávat na určité procento z úrovně přímých plateb ve Společenství k 30. dubnu 2004 a výpočet národních přímých plateb umožňuje doplácet přímé platby podle procentuální výše určené pro doplatky, což reflektují Přístupové smlouvy, jakož i podpořit vybrané komodity dle sektorového principu. Podle pracovního dokumentu Evropské komise se mohou nové členské státy dostat do situace, kdy nebudou schopné žadatelům vyplatit ani deset procent možných prostředků použitelných v rámci národní obálky pro přímé platby, což garantuje dorovnání podpůrných prostředků v I. pilíři Společné zemědělské politiky.
Další otázkou je administrativní faktor přípravy platebních agentur, jelikož takovýto zásah si vyžádá úpravu informačních systémů pro rok 2012 a další novou úpravu po reformě. Tyto úpravy by vyžadovaly použití nemalých finančních prostředků a několikaměsíční intenzivní práci a značnou administrativní zátěž.
Níže podepsané země se shodly na následujících prioritních postojích a apelují na Evropskou komisi, aby je vzala v potaz při rozhodování o dalších politických krocích.
• Jsou velmi znepokojeny budoucí implementací národních doplňkových plateb v roce 2012,
• Shledávají předložený návrh na zavedení národních doplňkových plateb v roce 2012 v rozporu se zásadou spravedlivých podmínek pro evropské zemědělce a shledávají procedurální postup Evropské komise nepříliš vhodný,
• Zdůrazňují, že zemědělci v EU‐12 budou čelit dalšímu nerovnému zacházení, pokud dojde k aplikaci navrženého omezení národních doplňkových přímých plateb,
• Připomínají, že 10% přímých plateb pro rok 2012 má být ve starých členských státech přesunuto a použito v oblasti rozvoje venkova, ale některé nové členské státy nemohou se svými národními doplňkovými platbami učinit totéž,
• Požadují zrušení nedávno předloženého návrhu a dodržení postupu schváleného v rámci Smluv o přistoupení pro rok 2012,
• Vyzývají Komisi k diskusi, která by se měla uskutečnit září v Polsku v rámci neformálního setkání ministrů.
zdroj: www.eagri.cz

SPOLEČNÁ DEKLARACE