Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LPIS a avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách

09/08/11
smf

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách. zdroj: MZe

V LPIS spuštěna avizovaná podpora půdoochranných technologií na mírně erozně ohrožených půdách
V evidenci půdy došlo k výrazným úpravám souvisejících s definováním půdoochranných technologií pro mírně erozně ohrožené půdy. Osetí plochy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami (bob setý, sója, slunečnice, brambory, řepa, kukuřice), která je v LPIS označená jako mírně erozně ohrožená, je od 1. 7. 2011 svázáno s povinností použít pro pěstování plodin půdoochranné technologie definované Ministerstvem zemědělství. Více informací najdete po prokliku nadpisu této novinky.
Osevy vyjmenovanými širokořádkovými plodinami prováděné po 1. 7.2011 (tj. neplatí na setí/sázení provedené na jaře 2011) na plochách označených v LPIS jako mírně erozně ohrožené (MEO) mohou být nově prováděny pouze s využitím půdoochranných technologií (PT). Dosud byly definovány PT pouze ve vztahu k pěstování řepky a obilovin na plochách silně erozně ohrožené (SEO) půdy. Pěstování širokořádkových plodin na plochách takto označených v LPIS je zakázáno. Jako vhodné PT pro řepku a obiloviny na plochách SEO (na plochách MEO jsou tyto plodiny pěstovány bez omezení) se doporučuje bezorebné setí/sázení, setí/sázení do mulče, setí/sázení do mělké podmítky, setí/sázení do ochranné plodiny nebo důlkování. Tyto PT jsou samozřejmě použitelné i pro pěstování širokořádkových plodin na plochách označených MEO. MZe nadto stanovilo škálu dalších vhodných PT pro pěstování širokořádkových plodin na plochách MEO. Mezi tyto PT spadají:
·         Přerušovací pásy (kódy P1, P2, P3),
·         Zasakovací pásy (kódy Z0, Z1, Z2, Z3),
·         Souvratě (kódy S0, S1, S2, S3),
·         Setí/sázení po vrstevnici (kódy V0, V1, V2, V3, V4),
·         Odkameňování (kód K).
Kódy uvedené v závorkách jsou použity v tisku č. 11 „Erozní ohroženost PB/DPB“, který lze zobrazit v LPIS na záložce „Tisky“. Tisk nyní obsahuje navíc sloupeček „Specifické PT pro MEO“, kde se načítají kódy jednotlivých vhodných PT. Kódy se do tisku načítají dynamicky, což znamená, že v závislosti na faktorech ovlivňujících vhodnost PT se načítá vždy právě jeden z kódů pro určitou PT. Faktorem ovlivňujícím načtení kódu je v případě:
·         přerušovacích pásů průměrná sklonitost PB/DPB,
·         zasakovacích pásů průměrná sklonitost, velikost PB/DPB a délka odtokové linie,
·         souvratí průměrná sklonitost, velikost PB/DPB a délka odtokové linie,
·         setí/sázení po vrstevnici průměrná sklonitost, velikost PB/DPB a délka odtokové linie.
Kód PT odkameňování není ovlivněn žádným faktorem a načítá se vždy. Vzhledem k faktorům ovlivňujícím zvolení PT byly doplněny do tisku sloupečky „Průměrná sklonitost PB/DPB“ a „Největší délka odtokové linie“. Dále je do tisku č. 11 doplněn sloupeček týkající se vhodnosti použití PT setí/sázení po vrstevnici, který napomáhá rozhodnutí o vhodnosti využití této PT. Pod tabulkou půdních bloků/dílů jsou k jednotlivým kódům uvedeny podrobné vysvětlivky. Platí, že není-li uvedeno výslovně jinak (kombinace setí/sázení po vrstevnici s přerušovacími pásy), je dostačující pouze jedna z uvedených PT, kterou si zemědělec zvolí.
K další úpravě došlo na záložce „eroze“ na konkrétním PB/DPB s plochou MEO, kde se nově přes odkaz „půdoochranné technologie“ zobrazují jednotlivé PT s podrobnou vysvětlivkou.
Do mapy byly v souvislosti se změnami v LPIS doplněny modré odtokové linie, jejichž délka ovlivňuje zvolení PT. Pokud odtoková linie dosahuje kritickou délku (pomocí PT by měla být přerušena), pak je znázorněna červeně. Nejdelší z odtokových linií přesahujících kritickou délku je znázorněna žlutě (v kombinaci s kritickou délkou odtokové linie je výsledná linie žlutočervená). Jak je již uvedeno výše její délku najdu v tisku č. 11.
Dále došlo k doplnění mapy o šrafování vyjadřujícího vhodnost/nevhodnost využití PT setí/sázení po vrstevnici. Jednotlivá šrafování odpovídají vhodnosti použití PT uvedené v tisku č. 11. Pokud je samostatná PT setí/sázení po vrstevnici nedostačující a musí být kombinována s PT přerušovací pásy, je u odtokové linie znázorněna značka P.
Žárovky odtokových linií a vhodnosti setí/sázení po vrstevnici se zapínají automaticky klikem na hlavní žárovku „eroze“. Samostatným klikem lze pak v mapě zobrazit vrstevnice (žárovka „vrstevnice“).
K problematice eroze v LPIS je vytvořena samostatná příručka, která je ke stažení jako příloha této novinky.
Příručku najdete Z D E.
Zdroj: www.eagri.cz , 7.8.2011