Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke standardu GAEC 2

24/08/11
smf

Odpověď SZIF na dotaz týkající se posuzování porušení požadavků podmíněnosti (zejména v souvislosti s rozšířením GAEC 2) v případech kdy k tomuto porušení dojde v důsledku extrémních vlivů počasí. Zdroj: ZS ČR

Dotaz:
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se posuzování porušení požadavků podmíněnosti (zejména v souvislosti s rozšířením GAEC 2) v případech kdy k tomuto porušení dojde v důsledku extrémních vlivů počasí (přívalové nebo déle trvající deště, které poškodí agrotechnická opatření definovaná jako "půdoochranné technologie") a takové porušení pak nelze přičítat zemědělci v souladu s čl. 23, NR 73/2009.
V tomto případě tedy zemědělcům nemohou být kráceny příslušné podpory v I. a II. pilíři SZP z titulu porušení podmíněnosti. Otázkou však zůstává, na základě kterých ustanovení se působení extrémních projevů počasí posuzuje. Pokud by to bylo na základě čl. 31, NR 73/2009 (resp. čl. 75, NK 1122/2009) pak by zemědělec musel oznámit působení vyšší moci a mimořádných okolností ve stanoveném termínu. Jestliže by k posouzení došlo v souladu s vlastním zněním čl. 23, NR 73/2009, potom taková povinnost oznámení zemědělci nevzniká a důvody nedodržení podmínek v důsledku dešťů by se zohlednily až při případně kontrole na místě.
Odpověď SZIF:
Dle sdělení právního odboru SZIF je ustálený postup Fondu při posuzování plnění, resp. neplnění dotačních podmínek ze strany žadatele, ať již podmínek způsobilosti nebo podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) v důsledku extrémních vlivů počasí (přívalové deště apod.) následující:
a) žadatel buď SZIF sám ohlásí zásah vyšší moci, a to ve lhůtě stanovené v čl.75 odst. 2 NK (ES) č. 1122/2009 (analogicky čl. 47 odst. 2 NK (ES) č. 1974/2006), tedy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne kdy je schopen zemědělec tak učinit a předloží odpovídající důkazy (potvrzení hydrometeorologického ústavu o srážkách v předmětném období) nebo
b) pokud bude poškozeno více pozemků žadatelů spadajících místně pod jednu AZV, podá AZV "Hromadné ohlášení o zásahu vyšší moci – výjimečných okolností", ve kterém bude uveden seznam žadatelů, kterých se toto ohlášení týká, včetně protokolů o kontrole. Toto hromadné ohlášení podané prostřednictvím AZV má žadatelům urychlit a usnadnit nahlášení vzniklé situace.
Zdroj: Zemědělský svaz ČR