Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace Pozemkového fondu ČR

30/08/11
smf

Informace Pozemkového fondu ČR o vypořádání peněžitou náhradou o podmínkách a způsobu poskytování peněžitých náhrad za nevydané pozemky. Zdroj: PF ČR

 

Informace Pozemkového fondu ČR o vypořádání peněžitou náhradou o podmínkách a způsobu poskytování peněžitých náhrad za nevydané pozemky jak vyplývají ze současného znění zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Vážení restituenti,rád bych Vás touto formou informoval o podmínkách a způsobu uplatňování práva na peněžitou náhradu. Změna v systému poskytování náhrad vychází z novelizace zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen zákon o půdě) zákonem č. 178/2006 Sb., který nabyl účinnosti dne 5.5.2006. Výše zmíněná novela zákona o půdě v § 16 odstavci 1 uvádí: "Za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nelze poskytnout jiný pozemek, náleží peněžitá náhrada ve výši ceny odňatého pozemku stanovené podle § 28a, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 14 odst. 9). Náhradu poskytne pozemkový fond (dále jen PF ČR) do tří let od převzetí písemné výzvy"
1) oprávněné osobě nebo jejímu dědici (viz § 11a odst. 1 zákona o půdě). Tyto oprávněné osoby mohou požádat o peněžitou náhradu kdykoliv, kdy se s PF ČR dohodnou, že jim nelze poskytnout jiný pozemek za pozemky, které se podle zákona o půdě nevydávají;
2) osobě, na kterou se vztahuje dvouletá lhůta pro převod jiného pozemku podle § 13 odst. 6 zákona o půdě (právní nástupce viz § 11a odst. 10 zákona o půdě). Tato osoba musí doručit PF ČR výzvu k poskytnutí peněžité náhrady nejpozději do 6-ti měsíců po uplynutí lhůty pro převod pozemku. Může tak učinit i dříve, tj. v průběhu dvouleté lhůty pro převod jiného pozemku podle § 13 odst. 6 zákona o půdě. Pokud poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je odloučené pracoviště PF ČR povinno jako platnou zaregistrovat výzvu doručenou nejbližší následující pracovní den. K poskytnutí peněžité náhrady je tedy nutno Pozemkový fond ČR písemně vyzvat (nejlépe na adresu odloučeného pracoviště, v jehož obvodu leží nevydané pozemky). Pro vyloučení zbytečných omylů, průtahů nebo jakýchkoli jiných komplikací Vás upozorňuji na to, že výzva
a) musí mít písemnou formu (opatřenou vlastnoručním podpisem) nebo musí být učiněna elektronicky e-mailem s užitím zaručeného elektronického podpisu;
b) musí obsahovat zcela jednoznačné určení nároku, který ještě zbývá k vypořádání (označení pozemkového úřadu nebo soudu a číslo jeho rozhodnutí o nevydání pozemku, číslo pozemku, za který je nárok na náhradu uplatňován);
c) a pokud výzvu podává (fyzická nebo právnická) osoba, která nárok získala od oprávněné osoby (postoupením, darováním apod.), musí být výzva včas ve lhůtě doručena Pozemkovému fondu ČR.
Na tzv.„původní oprávněné osoby“ (tj. fyzické osoby, kterým nebyl pozemek vydán) a na jejich dědice nedopadá lhůta pro možnost převodu „náhradního“ pozemku („restituční tečka“) ani lhůta pro podání výzvy k poskytnutí peněžité náhrady. Právnické nebo fyzické osoby, které získaly nárok např. postoupením, darem apod., mohou výzvu podat nejpozději do šesti měsíců  ode dne, kdy jim uplyne lhůta pro možnost převodu „náhradního“ pozemku (tj. kdy uplyne dvouletá lhůta ode dne nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu). Nebude-li písemná výzva doručena včas, právo na peněžitou náhradu zanikne a náhradu není možné poskytnout.
Peněžitou náhradu je možno poskytnout v hotovosti (převodem na bankovní účet klienta nebo poštovní poukázkou na
adresu vyzyvatele) nebo ji lze jako pohledávku vůči PF ČR započítat
              na úhradu kupní ceny při prodeji zemědělské půdy podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
              na úhradu kupní ceny z privatizace – tzv. zákon" o velké privatizaci";
              na úhradu kupní ceny nemovitostí prodaných podle § 2a zákona č. 569/1991 Sb.,
o pozemkovém fondu ČR;
              na úhradu dlužného nájemného;
              na úhradu jiných peněžitých dluhů, které má vyzyvatel vůči PF ČR, např. z koupě nemovitosti podle § 17 zákona o půdě, ze směny, atd.
Bezprostředně po zaevidování platné výzvy k poskytnutí peněžité náhrady, ověření existence nároku a eventuálním zjištění výše náhrady v případě, že je poskytována za pozemky pocházející z přídělů, odešle odloučené pracoviště oprávněné osobě nebo jejímu právnímu nástupci dopis, ve kterém ji informuje o nárocích, za které je náhrada poskytována a žádost o sdělení čísla účtu, na který má být náhrada převedena. Pokud oprávněná osoba nebo její právní nástupce do patnácti dnů nesdělí odloučenému pracovišti číslo účtu, na který má být náhrada převedena, bude vyplacena formou poštovní poukázky.
Přeji Vám pevné zdraví a bezproblémové vypořádání Vašich restitučních nároků
V Praze dne 26. 8. 2010
Mgr. Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR