Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spuštěna aplikace Kontroly podmíněnosti

25/07/11
smf

Na Portálu farmáře je opětovně spuštěna aplikace týkající se Kontroly podmíněnosti (tzv. Cross Compliance). Zdroj:MZe

Aplikace Kontroly podmíněnosti – simulace výsledků kontrol opětovně spuštěna
      Na Portálu farmáře je opětovně spuštěna aplikace týkající se Kontroly podmíněnosti (tzv. Cross Compliance), kterou je možné otevřít pomocí odkazu Kontroly podmíněnosti v pravé části obrazovky v sekci „Aplikace pro přihlášené“. V rámci aplikace je možné vyhledat existující Zprávy o kontrole (ZOK), stáhnout si příručky CC vydané MZe nebo spustit simulaci výsledků kontrol podmíněnosti včetně výše sankce. Nově je možné simulaci spustit i pro dílčí požadavek, není nutné nastavit hodnocení všech kontrolovaných požadavků, jako tomu bylo v minulosti. Další podrobnosti jsou k dispozici po prokliknutí nadpisu této novinky.
     Hlavní částí aplikace je možnost provedení simulace výsledků kontroly a spočítání případné sankce, kterou by udělil SZIF v rámci příslušného rozhodnutí o poskytnutí dotace. Simulace odpovídá nastavení kontrol CC platnému v roce 2011, tj. oproti roku 2010 přibyly nové kontrolované směrnice a nařízení SMR 9-15.
    Simulace funguje na principu, kdy se nepracuje se skutečnými nálezy ze zpráv o kontrole, ale uživatel si sám může znázornit a vyplnit možné nebo předpokládané porušení jakéhokoli kontrolovaného požadavku nebo standardu GAEC. U některých kontrolních podoblastí (řešeno formou záložek) jsou na úvod zařazeny tzv. rozřazovací otázky, které je nutné nejprve vyplnit (např. zda zemědělec používá přípravky na ochranu rostlin) a následně se buď celá podoblast stane pro uživatele irelevantní a tedy nehodnocená, nebo se mu nabídnou k vyplnění dílčí požadavky. Kontrolované body, které uživatel nevyplní, se považují pro účely následné simulace výsledků za neporušené a není tedy povinnost procházet vždy všechny záložky a nastavit všude splnění či porušení každé podmínky. U jednotlivých kontrolních bodů je možné rovněž pomocí ikonky otazníku spustit nápovědu či metodické upřesnění dané podmínky (dle aktuální podoby příručky CC). Simulace je napojena na databázi historických kontrol SZIF, a proto v případě, že přihlášený zemědělec některou kontrolovanou podmínku porušil již v minulých letech, se opakované porušení 2011 promítne i do výsledků simulace.
    Výsledkem simulace je stanovení % srážky z dotací. Aplikace promítne stržené % do poslední známé úrovně žádosti o přímé platby a platby z osy II PRV a stanoví tak srážku  v absolutní hodnotě. 
    Bližší postup ovládání aplikace kontrol podmíněnosti je uveden v příručce Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, která se otevře přes ikonku otazníčku v pravé horní části obrazovky, popřípadě je k dispozici ke stažení v příloze této novinky.
Zdroj: www.eagri.cz, 19.7.2011