Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

AK ČR k bioplynovým stanicím

26/07/11
smf

Mimořádná tisková konference 25.7.11 k bioplynovým stanicím . Zdroj: APIC-AK

Mimořádná tisková konference 25.7.11 k bioplynovým stanicím

 
Situace:
 • Vláda schválila Národní akční plán rozvoje obnovitelných zdrojů energie do r. 2020
 • Tento plán je notifikován v Evropské komisi a přispívá k plnění našeho závazku 13,1%  obnovitelných zdrojů energie
 • Plán obsahuje m.j. i směrné číslo 740 BPS v roce 2020, nyní je v ČR cca 200 BPS
 • V sousedním Německu je nyní už cca 5 000 BPS – přepočteno na hektary obdělávané půdy bychom měli u nás mít 2 000 BPS
 • V souladu s Národním akčním plánem  je v Programu rozvoje venkova zakotven Program diverzifikace zemědělských činností, ze kterého jsou podporovány stavby BPS, které jsou ekonomicky velmi náročné
 • Tyto podpory jsou financovány z peněz EU a jsou realizovány systémem vyhlašování jednotlivých kol Programu diverzifikace zemědělských činností, kdy probíhá sběr žádostí uchazečů o podporu a posléze jejich vyhodnocování
 • Poslední kolo bylo vyhlášeno na červen letošního roku, na které zemědělci v dobré víře podali 105 žádostí
 • Mze zastavilo již vyhlášené kolo zpětně oznámením formou tiskové zprávy dne 22.7.
 
Stanovisko AK ČR:
Produkce surovin pro výrobu OZE je jednou z mála možností, jak zachovat určitý rozměr českého zemědělství, zaměstnanosti a údržby krajiny.
Výroba elektrické energie a tepla prostřednictvím BPS je pro zemědělce jedinou možností, jak zhodnotit svoji produkci do finálního výrobku sami.
Zastavení podpory BPS je v přímém rozporu s dosavadní politikou vlády, ministra zemědělství a vývojem v sousedních zemích, kde stavby BPS jsou maximálně podporovány – Rakousko, Německo.
Pokud se stavby BPS v ČR zastaví a nebo razantně zpomalí, pak se staneme producenty surovin pro dynamicky se rozvíjející provoz BPS v sousedních zemích.
 
Doplňující poznámky:
 • Česká republika je přebytková ve výrobě obilovin cca 2 mil tun. To představuje při prům.  výnosu 4,8 t/ha  416 tis ha OP, tj. cca 16% z celkové výměry orné půdy.
 • V posledních 30létech se výrazně snížila výměra pěstovaných pícnin na OP jako důsledek dramatického poklesu chovaných dojnic,  jedna dojnice včetně telat a jalovic za rok zkonzumuje cca 23 tun  objemu,( u naší společnosti to je 68% senáží  a 32% siláží). Na výměře 416 tis ha by se uživilo asi 530 tis dojnic.
 • Jedna instalovaná kW výkonu v BPS zkonzumuje za rok taktéž 23 tun objemu a ty nejmodernější mohou s použitím pádlových míchadel konzumovat pouze senáž.
 • Na výměře 416 tis ha je možné vyprodukovat ve třech sečích 10,5 mil tun senáží  z pícnin pěstovaných na orné půdě. Toto množství uživí BPS s instalovaným výkonem 525 MW elektrických. Při výrobě elektřiny vzniká i teplo, kterým je možné vytápět např. rodinné domky. Z takto postavených BPS je možno vytápět až 18000 rodinných domků.
 • Elektrická energie z BPS je velmi stabilní, až 358 dnů po 24 hod denně. Tím, že BPS jsou rozmístěny po cele republice, minimalizuje to požadavky na přenosovou soustavu. Přenos se realizuje prostřednictvím sítě VN.
 • Nezanedbatelná je i možnost využití odpadního tepla a to buď pro přímé vytápění, nebo i jinak (různé druhy sušení jak zem produktu, tak třeba štěpky, mohlo by to též znamenat znovu oživení tradice pěstování zeleniny ve sklenících).

Zdroj:  APIC-AK