Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozemkový fond zastavil prodej státní půdy

30/06/11
smf

Pozemkový fond České republiky s okamžitou platností dopisem ze dne 24. června 2011 zastavil privatizaci státní půdy. Zdroj: Svaz magninálních oblastí

Pozemkový fond zastavil prodej státní půdy
Pozemkový fond České republiky s  okamžitou platností dopisem ze dne 24. června 2011 zastavil privatizaci státní půdy. Fond odůvodnil zastavení uzavírání nových smluv tím, že narůstá riziko postihu České republiky ze strany Evropské komise. Toto opatření vyplývá z upozornění Ministerstva zemědělství na skutečnost, že bezúročnost splátek kupní ceny představuje veřejnou podporu neslučitelnou se společným trhem EU.
Svaz marginálních oblastí upozorňuje, že bezúročnost splátek v žádném případě automaticky neznamená veřejnou podporu (dotaci). Bezúročnost splátkového kalendáře vede logicky k tomu, že kupující jsou ochotni za soutěžené pozemky nabídnout vyšší cenu, protože s "bezúročností" splátek ve svých očekáváních už kalkulují a patřičně tak cenu pozemku navyšují.
Zavedení úročení splátek by vedlo ke snížení kupních cen v rámci cenových nabídek. Příjem pro stát by byl stejný a pouze by došlo ke zkomplikování celého procesu v podobě složitějších smluv a splátkových kalendářů.
A fakt, že část pozemků může hospodařící zemědělec koupit přednostně, je nepoměrně složitější otázkou. Mimo jiné zejména proto, že zemědělec musí pro přednost mít daný pozemek v nájmu minimálně tři roky a do ceny pozemku se tak promítá i způsob hospodaření daného farmáře. Ve skutečnosti zemědělec na předmětných pozemcích hospodaří často deset či patnáct let a v zásadě si v tomto případě podruhé platí i své vynaložené náklady, resp. investice do půdy vložené, protože posudkové ocenění pozemku se od nich odvíjí.
Dle názoru Svazu marginálních oblastí tak mají Pozemkový fond i Ministerstvo zemědělství v ruce silné argumenty pro rozporování příslušného právního posudku, který má Svaz k dispozici a v němž se tvrdí, že bezúročnost splátek je automaticky veřejnou podporou. To by platilo v případě bezúročné půjčky, ale neplatí to při soutěži o cenu, protože s „bezúročností“ kalkulují jak farmáři, tak i další zájemci o koupi státní půdy a jsou ochotni zaplatit a platí pravidelně více, než činí vyvolávací cena.
Ing. Milan Boleslav
předseda Svazu marginálních oblastí
Svaz marginálních oblastí sdružuje farmáře z horských, podhorských a příhraničních oblastí ČR zabývající se převážně živočišnou výrobou. Členy SMO či jeho členských organizací je více než 950 zemědělských farem.
Kontakt:
Svaz marginálních oblastí, Horní Police čp. 1, 471 06 Česká Lípa, tel/fax: 487 861 368
předseda Ing. Milan Boleslav, tel: 737 284 225
Internet: www.lfa.cz, email: lfa@lfa.cz
 Informace z PF ČR

Nabývání zemědělské půdy podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, způsobem, kdy je s nabyvatelem podle § 6, § 7 a § 8 uzavřena kupní smlouva s 30letým bezúročným splátkovým režimem dle § 9 odst. 6 téhož zákona, představuje dle názoru Evropské komise veřejnou podporu dle čl. 107 smlouvy o fungování Evropské unie, neslučitelnou se společným trhem, a tedy podporu nedovolenou.

Proto Pozemkový fond ČR z důvodu nadřazenosti práva Evropských společenství nad právem České republiky, konkrétně nad zákonem č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů přistupuje k pozastavení uzavírání kupních smluv v 30letém splátkovém režimu. Dle výše uvedeného zákona nebudou vyhlašovány nové veřejné nabídky podle § 7 ani obchodní veřejné soutěže podle § 8, a to do doby, než budou pravidla pro nabývání zemědělské půdy uvedena do souladu s právem Evropského společenství. Na odpovídající úpravě nyní Pozemkový fond ČR intenzivně pracuje.

Prodeje pozemků podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se zaplacením kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy pokračují bez jakéhokoliv omezení. Zdroj: PF ČR, www.pfcr.cz, 30.6.2011