Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Lesy ČR: Těžba dřeva plně pod kontrolou

24/06/11
smf

Lesy ČR plně kontrolují objem i kvalitu těženého dřeva. Zdroj: Lesy ČR, a.s.

Lesy ČR: Těžba dřeva plně pod kontrolou
 
Hradec Králové, 21. června 2011 – V pátek 16. června se mohli zá­stupci médií přímo v lese na vlastní oči přesvědčit, jak Lesy ČR důsled­ně kontrolují provádění lesnických prací smluvními partnery. Vedení podniku spolu s dozorčí radou při­pravilo pro zástupce médií výjezd­ní tiskovou konferenci, kde přítom­ní viděli přímo v terénu průběh tě­žebních a kontrolních prací při těž­bě dřeva. Tiskové konference se zúčastnili i zástupci Transparency International.
 
Podle předsedy dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka podnik úspěšně implementuje závěry tak­zvané Dřevěné knihy, koncepční­ho dokumentu vlády, který určuje směry lesnické práce na mnoho let dopředu. „Lesy ČR posílily kontrol­ní mechanismy a práce smluvních partnerů je nyní zcela pod kont­rolou managementu tohoto vý­znamného státního podniku,“ uve­dl Miroslav Zámečník na výjezdním zasedá­ní dozorčí rady, jehož součástí byla i praktická ukázka spolupráce Lesů ČR se smluvními partnery při těž­bě dřeva. „Lepší je vše jednou vi­dět, než o tom mnohokrát jen sly­šet nebo číst,“ shrnul Miroslav Zá­mečník účel akce v křivoklátských lesích.

Lesy ČR plně kontrolují objem i kvalitu těženého dřeva
Na Lesní správě Křivoklát v reví­ru Kouřimec, předvedli pracovní­ci lesní správy a smluvního partne­ra, společnosti Kloboucká lesní, po­drobně postup plánování, vlastní těžby a předávání vytěženého dře­va tak, jak funguje podle nového systému, který smluvním partne­rům znemožňuje jakékoliv manipu­lace s kvantitou i kvalitou vytěžené­ho dřeva.
Základem je podrobné pláno­vání těžby dřeva, systematická kontrola samotné těžby a sofis­tikované metody ověřování ob­jemu a kvality dřeva předávané­ho smluvním partnerům ke kon­covému prodeji. „Stále posiluje­me kontrolní činnost a veškerý pohyb dřeva od pokácení stromu až po konečné předání vytěžené­ho dřeva smluvnímu partnerovi je plně pod naší kontrolou,“ uve­dl generální ředitel Lesů ČR Svato­pluk Sýkora. „Péče o lesy a kontro­la manipulace se dřevem je sofis­tikovaná činnost, při které spolé­háme na kvalifikované lesníky při využití nejmodernějších technolo­gií. Veškerá činnost v lesích se do­kumentuje a máme přehled o kaž­dém kubíku dřeva, ať již jde o ruč­ní těžbu motorovou pilou nebo o těžbu vysoce výkonnými stro­ji – takzvané harvestory,“ doplnil generální ředitel LČR.

Čtyřnásobná kontrola lidmi i softwarem
Základem systému kontroly je kvalitní práce revírníků, kteří mají na starosti danou část lesa. Ti pod­le projektu těžební činnosti zadá­vají práci nasmlouvaným těžař­ským společnostem, vymezují přes­ně prostor a způsob těžby, urču­jí konkrétní stromy k pokácení, sta­novují přístupové cesty pro tech­niku a místa pro uskladnění dřeva. Smluvní partneři jsou pod každo­denní kontrolou i z pohledu stavu lesů po těžbě a mají přesně stano­vené sankce za případné poškození okolního porostu.
Revírník Lesů ČR je v první linii kontroly práce smluvních partne­rů, ovšem není jediným. Kontrolu­je množství a kvalitu manuálně vy­těženého dřeva a v případě jaké­koli nesrovnalosti okamžitě zasta­ví činnosti a zkontroluje celý ob­jem na pracovišti. Kontrolu ulehču­je také to, že každý ručně vytěžený strom s průměrem nad 20 centime­trů dostane ihned po pokácení svůj unikátní kód a je zaevidován.

Moderní technika pomáhá efektivní těžbě
V případě mechanizované těžby harvestory je veškeré vytěžené dře­vo pod několikanásobnou úplnou kontrolou. Každý stroj je totiž vy­bavený moderní měřicí technikou, která poskytuje okamžitý přehled o objemu vytěženého dřeva. Mě­řicí zařízení se kalibruje před kaž­dou směnou za přítomnosti revír­níka Lesů ČR a zástupců smluvního partnera a navíc v pravidelných cyk­lech po vytěžení stanoveného obje­mu dřeva. Veškerá vytěžená dřev­ní hmota však přechází do vlastnic­tví smluvního partnera – a smí se tedy z lesa odvézt k dalšímu prodeji či zpracování – až po dalším odsou­hlasení a změření objemu a posou­zení revírníkem.
Lesy ČR navíc vytvořily čtyřstup­ňový systém kontroly, kdy manipu­laci se dřevem kontroluje kromě pří­slušného revírníka vedení dané les­ní správy, pracovníci krajského ředi­telství a naprosto nezávisle na regi­onální struktuře také inspektoři od­boru bezpečnosti a kontroly z ředi­telství podniku. K posílení kontrolní činnosti dochází díky zvýšení počtu vlastních zaměstnanců, ale i nezá­vislých kontrolorů.
 
Systém kontroly nakládání se dřevem
 
• revírník
• lesní správa
• krajské ředitelství
• supervize inspektorů
 
Miroslav Pecha žije svým lesem
Hospodaření se dřevem v Les­nickém parku Křivoklát má na sta­rosti revírník Miroslav Pecha, který pro Lesy ČR pracuje již 14 let a les­nictví je u něj v rodině tradicí. Zná snad každý strom v přiděleném re­víru a není divu. S myšlenkou zalo­žit Lesnický park Křivoklát na území první zóny Chráněné krajinné oblas­ti Křivoklátsko, která je zároveň bio­sférickou rezervací UNESCO a chrá­něnou oblastí Natura 2000, přišel jeho otec, jenž v lesnictví pracoval celý život.
„Těžbu dřeva máme plně pod kon­trolou. Smluvní partner musí vše dělat podle našich plánů, dokonce od nás před začátkem těžby dostá­vá podrobný projekt, kde je přesně dáno, co smí a nesmí dělat,“ říká Mi­roslav Pecha, na první pohled odda­ný své práci. „Přicházejí stále novější technologie a stroje, péče o les ale zůstává stále především v rukou lidí, kteří v něm pracují.“
Při těžbě dřeva je důležitá spolu­práce právě revírníka s pracovní­ky smluvních partnerů. Každé ráno společně kalibrují měřicí techniku na harvestorech, přejímají pokáce­né kmeny, měří objem dřeva a ur­čují jeho kvalitu. Bez revírníkova souhlasu nemůže smluvní partner z lesa odvézt ani jeden strom.

Jak se těží dřevo
Vytěžit pár arů lesa není až tak jednoduché, jak by se laikovi na prv­ní pohled zdálo. Každý těžař nejpr­ve dostává od revírníka projekt tě­žební činnosti, který obsahuje po­drobný popis území, kde se má tě­žit, druhy stromů a odhad jejich hmoty. Při takzvané probírce – ká­cení v lese, který má dále růst a roz­víjet se – smí pokácet jen označené stromy, ty pak podrobně zaevidovat a nechat si schválit revírníkem.
Při těžbě harvestory, které strom pokácí, odvětví a nařežou na přes­nou délku, je nutné nepoškodit okolní stromy, aby les mohl nadále nerušeně růst. Revírník přesně ur­čuje trasy, jimiž se bude dřevo od­vážet, kontroluje poškození stromů a ihned – do konce denní směny – zadává jejich ošetření tak, aby ne­vzniklo nebezpečí nákazy hnilobou. Harvestory jsou vybaveny přesnou technologií, takže přehled o těžbě je stoprocentní a okamžitý.
Důležitý okamžik nastává při ko­nečném předávání dřeva do vlast­nictví smluvního partnera. To smí nastat až poté, co je dřevo sveze­no do hrání při lesních cestách. Tady se porovnávají údaje z har­vestorů s vlastním měřením a ově­řují se objemy a kvalita dříví. Revír­ník hráň za přítomnosti smluvního partnera změří a vypočítá objem dřeva podle metodiky pro měření dřeva v hráních.
Zároveň ale postupně přichá­zí i nová technika, která dokáže se systémem dvou kamer a sofistiko­vaným softwarem spočítat objem dřeva doslova v desítkách vteřin. A stačí na to jeden průjezd speciál­ně upraveného vozidla kolem hrá­ně. Právě takové zařízení je možné využívat při kontrolní činnosti těž­by dřeva. Manipulace se dřevem – ať již úmyslná nebo neúmyslná – je prakticky vyloučena.
Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR, Tel.: +420 724 813 301, E-mail: Boublik@lesycr.cz