Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Revize Nitrátové směrnice

27/05/11
smf

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje revizi zranitelných zón pro Nitrátovou směrnici a nový návrh akčního plánu. Zdroj: AK ČR

Revize Nitrátové směrnice
 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství připravuje revizi zranitelných zón pro Nitrátovou směrnici a nový návrh akčního plánu.
Dne 20. 5. 2011 proběhlo na MZe první jednání pracovní skupiny na toto téma, jehož cílem bylo seznámit zástupce nevládních organizací s novými návrhy.
V průběhu r. 2010 pokračovaly technické konzultace na Evropské komisi, kde zástupci MZe a MŽP předložili nový návrh revidovaných zranitelných oblastí dusíkem (ZOD) podle nařízení vlády č. 103/2003 SB., který zpracovalo MŽP. Současně byly projednávány návrhy nových opatření k nastavení nového Akčního plánu pro „Nitrátovou směrnici“.
Nitrátová směrnice č. 91/676/EEC stanovuje povinnost provádět revize každé 4 roky a to jak vlastní vymezení ZOD, tak i Akčního plánu. Transpozice Nitrátové směrnice do národní legislativy je provedena § 33 z č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů na nařízením vlády č. 103/2003 Sb. část požadavků je řešena i v zákoně č. 156/1998., o hnojivech.
Z pohledu revize ZOD, předložilo MŽP spolu s MZe návrh na rozšíření ZOD z 39,9 % na 41,6 % výměry ČR. Podíl zemědělské půdy v ZOD k celkové výměře v ČR se tak navrhuje zvýšit z 47,7 % na 49 %. Revidované ZOD by měly, spolu s novým Akčním plánem vstoupit v platnost 1. 1. 2012.
Podle názoru AK ČR by se měly přehodnotit navržená opatření a rozsah ZOD s cílem naopak snížit rozsah pro zemědělce omezujících opatření, která vyplývají z z aplikace Nitrátové směrnice.
 
Vymezení ZOD
AK ČR vyslovila nesouhlas s návrhem, neboť při neustále klesajícím stavem zvířat v ČR, by výměra ZOD měla být naopak snižována. Návrh jednoznačně neprokázal zvýšené zatížení a nadlimitní koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů (limit daný Směrnicí je do 50 mg/l dusičnanů). Podmínka pro nové zařazení území do ZOD je, že jde o zemědělské znečištění. Proto AK ČR požádala o doložení příkladu u tří nově navržených ZOD, že převýšení limitu 50 mg dusičnanů v litru vody je způsobeno zemědělci a že je z těchto sledování vyloučeno znečištění např. komunální. Pokud nebude prokázáno, že jde o zemědělské znečištění, AK ČR bude návrh rozporovat.
 
Akční plán
V rámci návrhu nového Akčního plánu předložilo MZe řadu zpřísňujících opatření, ve kterých dle stanoviska MZe byly zohledněny nové požadavky Evropské komise. Jednalo se zejména o:
        prodloužení období zákazu hnojení na podzim, kde dochází k posunu termínu o 14 dní (z 1.11 na 15. 10),
        snížení limitů hnojení pro jednotlivé plodiny, cca o 20 %, s možností překročit uvedený snížený limit v případech, kdy zemědělec doloží odpovídající zvýšenou potřebu dusíku rostlinou zvýšeným výnosem plodiny, nejvýše však o 15 %.
 
AK ČR požádala o přehodnocení těchto požadavků tak, aby možné překročení sníženého limitu hnojení nebylo omezeno hranicí 15 %. Překročení limitu, při doložení bilance spotřeby dusíku plodinami při jejich zvýšeném výnosu, navrhuje AK ČR neomezovat.
Původní požadavek EK urychlení dobudování skladů na 6 měsíční kapacitu produkce kejdy do konce r. 2011 byl zrušen – zůstává termín do konce r. 2013. Na dobudování skladů na kejdu se předpokládají s tím spojené investice ve výši 2,8 mld. Kč. Z pohledu skladování hnoje na poli požaduje EK zkrácení termínu z 1 roku na 2 měsíce. MZe se bude snažit vyjednat možnost zachovat stávající 1 roční lhůtu.
Zdroj:  AK ČR

Zařazeno v AK ČR, Aktuality, ochrana vod