Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pohřbít nebo zahrabat?

22/05/11
smf

Znění veterinárního zákona umožňuje těm, kdo nechtějí své domácí zvíře „neškodně odstranit“ v asanačním podniku, zachovat se, jak jim velí cit.  Zdroj: SVS ČR

Pohřbít nebo zahrabat?
Oba pojmy jsou v případě smrti zvířete poněkud zavádějící, první je hodně antropomorfní, druhý zase nezní příliš citlivě, zejména když jde o „rozloučení“ se zvířecím členem rodiny. Z hlediska veterinárního termín „neškodně odstranit“ je sice technicky správný, ale zase je pro leckoho příliš „technický“.
 Ať tak, či onak znění veterinárního zákona umožňuje těm, kdo nechtějí své domácí zvíře „neškodně odstranit“ v asanačním podniku, zachovat se, jak jim velí cit.
Je tedy možné zvíře, se kterým člověk dlouhá léta žil, pohřbít a pietní místo posléze i udržovat. Tuto možnost legislativně upravuje veterinární zákon v § 40 odst. 4,: „chovatel může sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver (tělo) zvířete v zájmovém chovu, pokud tento nepochází ze zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské, v Praze městské, veterinární správy a za podmínek jí stanovených.“
Základní podmínkou pohřbení je, že se jedná o zájmové zvíře, (tedy vlastníkem je občan a nikoli právnická ani fyzická osoba, což se týká i koně, ale zde musí souhlasit místně příslušná krajská veterinární správa), jde o vlastní pozemek a bere se ohled na ochranu životního prostředí. Například v bezpečné vzdálenosti od studny. Předepsanou hloubkou 80 cm se rozumí nad tělem zvířete. Zahrabání na jiném než vlastním pozemku není povoleno, a může být i postihováno vysokou pokutou.
Co tedy má dělat ten, kdo vhodný vlastní pozemek, nemá? Může kadáver (tělo uhynulého zvířete) předat veterináři, který zajistí odvoz do asanačního podniku. Druhou možností je zavolat do asanačního podniku přímo. Je možná i kremace, s následným vrácením urny s ostatky, takové krematorium je v ČR v Brně.

Zdroj: www.svscr.cz,  19.05.2011