Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komise EU chce zastavit vymírání druhů

06/05/11
smf

Evropská komise předložila novou Strategii ochrany biologické rozmanitosti v EU. Zdroj: Agronavigator

Komise EU chce zastavit vymírání druhů

Komise EU nyní předložila novou strategii ochrany a zlepšení stavu biodiverzity v Evropě v příštích deseti letech.
V EU je ohroženo vyhynutím přibližně 25 % zvířecích druhů včetně savců, obojživelníků, hmyzu, ptáků a motýlů.     © Jürgen Treiber/aboutpixel.deV Evropě je biodiverzita v krizi a vymírání druhů dosáhlo nebývalého rozsahu. Mnohé ekosystémy jsou poškozeny natolik, že již nedokáží poskytovat širokou škálu služeb, na nichž závisíme – od čistého ovzduší a čisté vody přes opylování plodin až po ochranu před povodněmi. Tato újma způsobuje EU obrovské sociální a hospodářské ztráty. Například ekonomická hodnota opylování plodin hmyzem, které je v Evropě výrazně na ústupu, se odhaduje na 15 mld. € ročně. Na globální úrovni není situace o nic méně znepokojivá.
 
Tato strategie vytýčila šest cílů, které se zaměřují na hlavní příčiny ztráty biodiverzity a redukci největší zátěže přírody a výkonnosti ekosystémů v EU tím, že cíle týkající se biologické rozmanitosti zakotví do klíčových odvětvových politik. Reaguje i na globální aspekty ztráty biodiverzity, čímž EU přispěje ke globálnímu boji proti ztrátě biologické rozmanitosti.
 
Strategie je v souladu se dvěma významnými závazky přijatými hlavami států a vlád EU v březnu 2010, jeden závazek na tlumení ztráty biodiverzity v EU do roku 2020 a druhý na ochranu, posílení a obnovení výkonnosti ekosystémů do roku 2050. To odpovídá také globálním závazkům, které byly přijaty v říjnu 2010 v Nagoji v rámci Úmluvy o biodiverzitě, ve které se vedoucí představitelé států a vlád světa sjednotili na balíčku opatření ke globálnímu tlumení ztráty biodiverzity platných pro příštích deset let.
 
6 cílů Strategie:
 • Kompletní aplikace stávajících právních předpisů ochrany přírody a sítě Natura 2000 k dosažení významného zlepšení stavu zachování stanovišť a druhů.
 • Zlepšování a obnovu ekosystémů a jejich výkonnosti všude tam, kde je to možné zejména prostřednictvím většího využívání zelené infrastruktury.
 • Zajištění udržitelnosti zemědělské a lesnické činnosti.
 • Zachování a udržení populací ryb v EU.
 • Potlačování invazivních druhů, které jsou narůstající příčinou ztráty biodiverzity v EU.
 • Posílení příspěvku EU ke společným operacím, jež mají za cíl odvrátit ztrátu biodiverzity.
EU-Kommission will Artensterben stoppen
[2011-05-04], www.agrarheute.com
Převzato z : www.agronavigator.cz