Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zpráva o stavu životního prostředí ČR za rok 2009

08/11/10
smf

Vláda schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2009. Zdroj: MŽP

Vláda schválila Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2009

Vláda České republiky přijala ve středu 3. listopadu Zprávu o stavu životního prostředí ČR za rok 2009 předloženou ministrem životního prostředí Pavlem Drobilem. Zpráva má být do tří měsíců od přijetí vládou zveřejněna a předseda vlády ji předloží také předsedům PSP a Senátu ČR.
Hlavní zjištění
Emise skleníkových plynů meziročně v roce 2009 poklesly o 4,1 %, od roku 1990 o 27,5 %. Poklesy emisí jsou více než dvojnásobné oproti celkovému poklesu emisí v zemích EU27.
Stav kvality ovzduší ČR není stále vyhovující. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší mají ale územně ohraničený charakter. Jedná se o průmyslově zatížené regiony, oblasti s intenzivní silniční dopravou a malá sídla, kde znečištění pochází především z vytápění domácností. Tyto části Moravskoslezského a Ústeckého kraje, Praha a některé další lokality v ČR, představují riziko dlouhodobých dopadů na zdraví obyvatel. Meziročně stoupl počet domácností spalujících tuhá paliva, vzrostl prodej hnědouhelných briket, koksu a černého uhlí pro domácnosti.
Klesá množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů v základních ukazatelích a postupně se tak zlepšuje i jakost vody ve vodních tocích. Nejhorší, tj. V. třídu jakosti vody má již jen několik úseků vodních toků a většina hodnocených úseků patří do I. až III. třídy.
Druhová skladba lesů v ČR se vyvíjí pozitivním směrem, podíl listnáčů na celkové ploše lesů a jejich podíl při zalesňování v ČR v posledních letech velmi mírně, ale vytrvale stoupá. Zdravotní stav lesů však není vyhovující, i přes zpomalení tempa nárůstu je míra defoliace v ČR stále velmi vysoká.
Významná plocha zemědělské půdy je ohrožena vodní erozí, nezanedbatelné není ani ohrožení větrnou erozí. Významná je i plocha zemědělské půdy ohrožená utužením a okyselováním.
Stav přírodních stanovišť a evropsky významných druhů živočichů a rostlin je neuspokojivý. Téměř tři čtvrtiny přírodních stanovišť v ČR jsou z hlediska ochrany hodnoceny ve stavu nepříznivém, 14% ve stavu méně příznivém a pouze 12% přírodních stanovišť je hodnoceno ve stavu příznivém. Početnost populací ptáků zemědělské krajiny nadále klesá. Hlavní příčinou úbytku polního ptactva je intenzifikace zemědělství a úbytek zemědělské půdy.
Celková produkce odpadu od roku 2000 klesá, meziročně poklesla o 5,4%. Celková evidovaná produkce komunálního odpadu v ČR v přepočtu na jednoho obyvatele a rok patří k nejnižším v Evropě. Využití obalových odpadů od roku 2003 neustále stoupá. Z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2009 recyklací využito 70% a energeticky 8%. Nejčastějším způsobem odstraňování odpadu v roce 2009 je i nadále skládkování, které tvoří 96% z celkového odstraňování odpadů.
Zpráva o stavu ŽP ČR 2009 ke stažení:
Tisková zpráva MŽP ze dne 4.11.2010, zdroj: www.mzp.cz