Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Černé za Bory

19/11/10
smf

Z E M Ě D Ě L S K Ý S V A Z Č E S K É R E P U B L I K Y Vás zve na seminář Požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělskému hospodaření na půdě nejen z pohledu podmíněnosti a dotační politiky.

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
 
Vás zve na seminář
 
 
Požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělskému hospodaření na půdě nejen z pohledu podmíněnosti a dotační politiky
 
zaměřený na znalost všech relevantních právních předpisů z oblasti životního prostředí a zejména těch, které jsou do cross compliance zahrnuty částečně nebo nejsou vůbec.
 
 
Účastníci získají potřebné informace v následujících oblastech: základní požadavky vybraných předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, základní informace a přehled informačních zdrojů nutných ke splnění požadavků právních předpisů z oblasti životního prostředí, týkajících se zemědělského hospodaření.
 
Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost
 
Termín a místo konání:
1. 12. 2010  Kostelecký a spol.v.o.s,Hostovická 2,
533 01 Pardubice-Černá za Bory

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

 
Požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělskému hospodaření na půdě nejen z pohledu podmíněnosti a dotační politiky
 
 
8.30 – 9.00           Prezence účastníků
9.00               Začátek semináře
I. Ochrana životního prostředí a přírody:
            životní prostředí obecně (zákon č. 17/1992 Sb.)
            ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)
            územní plánování a stavební řád (zákon č. 183/2006 Sb.)
II. Ochrana jednotlivých složek životního prostředí:
            ochrana půdy (zákon č. 334/1992 Sb.)
            ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.)
            ochrana ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.)
III. Ochrana před znečišťováním a poškozováním životního prostředí:
            odpadové hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb.)
            integrovaná prevence znečišťování (zákon č. 76/2002 Sb.)
            geneticky modifikované organismy (zákon č. 78/2004 Sb.)
            posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
IV. Požadavky podmíněnosti a legislativa na ochranu životního prostředí:
          vazba standardů GAEC a legislativy na ochranu životního prostředí
          povinné požadavky na hospodaření č. 1 až 5 a právní ochrana životního prostředí
V. Diskuze
 
Přednášející: Ing. Lubomír Smrček (Ekotoxa, s.r.o.)
 
 
15,00                        Závěr semináře
 
Organizační pokyny a přihláška
 
Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Stravování bude zajištěno.   
 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 29.11.2010 na adresu:
Jitka Janečková
ZS  Pardubice
B.Němcové 231
530 02 Pardubice
Tel.: 466 632 757 , 607 513 049
 
Pozvánka s programem a přihláškou bude uvedena také na: http://www.ivzops.cz
 
 
 
 
 
_____________________________zde oddělte_________________________________
Přihláška
na seminář „Požadavky právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělskému hospodaření na půdě nejen z pohledu podmíněnosti a dotační politiky“,
1.12.2010 Kostelecký a spol.v.o.s.,Hostovická 2,533 01 Pardubice-Černá za Bory
 
 
Jméno účastníka:…………………………………………………………………………………
Organizace, farma…..……………………………………………………………………………
Adresa:…………………………………………………………………………………………..
IČO:……………………………………………………………………………………………
E-mail a tel:………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis účastníka: