Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozor na GAEC 9

07/10/10
smf

  Standard GAEC 9 Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu, s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak. Důvod: Zajištění minimální úroveň péče o travní porosty. Travní porosty jsou nedílnou součástí kulturní krajiny a řádnou údržbou jsou podporovány […]

 
Standard GAEC 9
Žadatel zajistí, aby se po 31. říjnu kalendářního roku na půdním bloku, popřípadě jeho dílu,
s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, pokud jiný právní předpis
nestanoví jinak.
Důvod: Zajištění minimální úroveň péče o travní porosty.
Travní porosty jsou nedílnou součástí kulturní krajiny a řádnou údržbou jsou podporovány
všechny jejich mimoprodukční funkce (protierozní, ekologické, estetické).
 
Kontrolní otázka:Nenachází se na dotčeném půdním bloku po 31. říjnu travní porost vyšší
než 30 cm? Při kontrole na místě bude posuzována výše travního porostu.
 
Poznámka: Jiným právním předpisem se rozumí především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, v platném znění.
 
Nalezení travního porostu vyššího než 30 cm v datu po 31. říjnu je nesplněním podmínky GAEC 9
 
PŘÍKLADY Z PRAXE:
1. příklad: Zemědělec na 2 PB s kulturou travní porost o celkové výměře 10 ha provedl
1. seč dne 25. 6. s následným odklizem biomasy. Následné seče již nebyly provedeny a dne
1. 11. se na těchto PB nacházel souvislý travní porost vyšší než 30 cm. Tyto PB tvoří celkem
15 % počtu všech PB s kulturou travní porost užívaných žadatelem.
Hodnocení: Rozsah porušení je velký, závažnost je střední, porušení je dočasné.
 
2. příklad: Zemědělec užívá PB o výměře 15 ha s kulturou travní porost k pastvě hospodářských zvířat. Tento PB tvoří celkem 5 % počtu všech PB s kulturou travní porost užívaných žadatelem. Po ukončení pastvy neprovedl posečení nedopasků a na části PB o výměře 1 ha se dne 1. 11. nachází jejich souvislý porost vyšší než 30 cm
 
Hodnocení: Rozsah porušení je malý, závažnost je malá, porušení je dočasné.