Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace o vydávání zálohových výměrů k odběru podzemních vod

08/10/10
smf

Letošním prvním srpnem nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (tzv. vodního zákona). V souvislosti s tím se změnila i některá ust. § 88,týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody. Zdroj: MŽP

Informace o vydávání zálohových výměrů k odběru podzemních vod po novele vodního zákona č. 150/2010 Sb.
Tisková zpráva: 06.10.2010
    Letošním prvním srpnem nabyl účinnosti zákon č. 150/2010 Sb., kterým se mění znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (tzv. vodního zákona). V souvislosti s tím se změnila i některá ust. § 88,týkající se poplatků za odebrané množství podzemní vody.
Pro oprávněné odběratele nebo provozovatele zdrojů podzemních vod je podstatná změna ust. § 88 odst.5 vodního zákona[1], která vede ke snížení administrativní zátěže odběratelů i dotčených správních úřadů. Odběratel nebude povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle ust.§ 88 odst.2 vodního zákona[2] a rovněž v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno (ust.§ 88 odst.5 vodního zákona).
Proto Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) na podkladě poplatkového hlášení podaného do 15. října 2010 vydá dotčeným subjektům podle ust.§ 88 odst.7 vodního zákona[3] zálohový výměr se stanovenou roční výší záloh a výší čtvrtletních nebo měsíčních splátek a tento zálohový výměr bude dále platný až do doby, než by došlo k případným změnám (dle ust.§ 88 odst.5 vodního zákona).
ČIŽP je povinna tento nový zálohový výměr vydat, protože platnost zálohových výměrů vydaných podle vodního zákona před touto novelou byla dosud omezena kalendářním rokem, pro který byl výměr vydán. Současně může být nový zálohový výměr vydán pouze na základě žádosti subjektu – za žádost se považuje podané poplatkové hlášení.
Dovolujeme si Vás proto tímto upozornit na povinnost podat poplatková hlášení v obvyklém termínu do 15.10. i v tomto roce na územně příslušné oblastní inspektoráty České inspekce životního prostředí.
Více informací vám případně podají kolegové z:
Ředitelství České inspekce životního prostředí na e-mailech:
Petra Valouchová: valouchova@cizp.cz
Zora Králová: kralova@cizp.cz
Ladislav Bíža: biza@cizp.cz
Poznámky:
[1]
§ 88 odst. 5
Pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odstavce 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.
[2]
§ 88 odst. 2
Poplatek za odebrané množství podzemní vodyPoplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody z jednoho vodního zdroje menší nebo rovný 6 000 m3 za kalendářní rok nebo menší nebo rovný 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku, dále za odběry povolené k účelu získání tepelné energie, za odběry vody ke snížení znečištění podzemních vod, za odběry vody ke snižování jejich hladiny a za odběry vody sloužící hydraulické ochraně podzemních vod před znečištěním.
[3]
§ 88 odst. 7
Česká inspekce životního prostředí na podkladě poplatkového hlášení a ověření údajů rozhodných pro výpočet záloh poplatku rozhodne o výši zálohy a výši čtvrtletních nebo měsíčních splátek zálohovým výměrem, který doručí odběrateli a správci daně příslušnému podle sídla nebo místa pobytu odběratele do 15. prosince běžného roku. Opravný prostředek proti zálohovému výměru nemá odkladný účinek. Výše záloh a výše čtvrtletních nebo měsíčních splátek stanovená zálohovým výměrem platí až do doby jejich změny novým zálohovým výměrem. Česká inspekce životního prostředí předává Generálnímu ředitelství cel do konce kalendářního roku seznam všech platných zálohových výměrů.