Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Proces odvolávání žadatelů PRV

02/08/10
smf

V článku je přehledně popsán systém procesu odvolání, kteřý mohou využít žadatelé o podporu z PRV. Zdroj: ASZ.cz

Proces odvolávání žadatelů PRV

szif

V článku je přehledně popsán systém procesu odvolání, kteřý mohou využít žadatelé o podporu z PRV.
Popis procesu vyřizování odvolání žadatelů v PRV
1) Možné formy
Žadatelé se na Řídící orgán PRV Ministerstva zemědělství (dále jen ŘO) obracejí se:
  • žádostí o stanovisko k danému případu
  • žádostí o přezkoumání postupu SZIF
  • odvoláním proti rozhodnutí SZIF (o ukončení administrace, krácení výdajů apod.)
  • žádostí o výjimku či stížností na administrativní postup
Žádosti jsou adresovány buďto přímo na odbor ŘO nebo na další organizační úrovně MZe, často osobně na pana ministra.
Další postup je odvolání vyřizované v rámci správního řízení, ale tento postup připadá v úvahu pouze v případech, kdy již došlo k vyplacení dotace (celé nebo části), bylo shledáno pochybení,
a SZIF vydal rozhodnutí o vratce.
2) Principy a postup
Jakýkoliv podnět je přezkoumán, bez ohledu na formulaci žádosti.
ŘO si k případu vyžádá vysvětlení SZIF, podle potřeby také stanovisko odborných útvarů MZe, případně jiných orgánů (např. katastrálního úřadu, stavebního úřadu apod.) a spolu se všemi dostupnými podklady posoudí.
Východiskem pro posouzení jsou Pravidla pro žadatele.
Při posouzení se respektují standardní administrativní postupy stanovené Pravidly pro žadatele, nicméně pokud dané ustanovení připouští i odlišný postup nebo výklad, než byl striktně aplikován při administraci SZIFem, přikláníme se k variantě vstřícnější pro žadatele, zvláště pokud se jedná o již realizovaný projekt.
Pokud nelze učinit výklad a na případné kladné vyřízení by bylo pohlíženo jako na individuální výjimku ze standardních administrativních postupů, neřeší se daný případ na úrovni odboru, ale postupuje se k rozhodnutí panu ministrovi (dle ustanovení Pravidel může změny Pravidel provést pan ministr). Stanovisko odboru ŘO přikládané ke spisu pro rozhodnutí pana ministra je v naprosté většině případů nedoporučení výjimky z důvodu transparentnosti a rovného přístupu k žadatelům, případně rizika porušení evropské legislativy, nedodržení závazků z bodovacích kritérií apod.  
3) Fáze administrace, ve které se na ŘO žadatelé nejčastěji obrací
Nejčastěji vyřizovanými případy jsou:
  • příjem žádostí – posouzení definice žadatele, povinné přílohy k prokázání naplnění základních podmínek
  • bodování – neuznání některého z nárokovaných bodovacích kritérií
  • po předložení žádosti o proplacení – krácení výdajů, zadávací řízení
  • po realizaci projektu (v době udržitelnosti) – nedodržení podmínek dotace

Zdroj: www.asz.cz