Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K evidenci zvířat

05/08/10
smf

Odpověď MZe na dotazy a připomínky z oblasti označování hosp. zvířat a spojenou bezpečností práce.

K evidence zvířat            
Pravidla pro označování telat – Příliš přísná kriteria pro označování, nebezpečí pro zaměstnance, problém s legislativou BOZP
  Připomínky k evidenci zvířat – současný stav – ušní náušnice – dobytek náušnice ztrácí, velké náklady na pořízení nových a není v silách zemědělců, např. při 1.000 ks dobytka ve stádě na pastvě zajistit při kontrolách veterinářů, aby náušnice ve všech případech byly. Návrh zemědělců: zavést čipování zvířat. Tato připomínka byla projednána s Inspektorátem veterinární správy v Mostě. Byli jsme odkázáni na MVDr. Šifalda z Teplice, se kterým budeme tuto připomínku projednávat.
Odpovědi z MZe
1. Kriteria pro označování zvířat vyplývají z přímo použitelných předpisů EU, konkrétně se jedná o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, které bylo nutno respektovat při přípravě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) včetně souvisejících prováděcích vyhlášek; poukaz na nebezpečí pro ošetřovatele a konflikt s legislativou v rámci BOZP není na místě, protože chovatel by měl v chovu vytvořit vhodné podmínky nejen pro provádění úkonů souvisejících s označováním zvířat, ale i například pro provádění veterinárních zákroků a dalších zootechnických úkonů, které je dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) povinen provádět. Podmínky k provádění těchto zooveterinárních zákroků by měly být nejen v rámci dodržování zásad BOZP, ale také v rámci dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
2. K připomínkám, které se týkají identifikačních prostředků hospodářských zvířat, lze říci, že použití dvou plastových ušních známek je základním označením turů, které je stanoveno Nařízením Komise (ES) č. 911/2004. Dále vyhláškou č. 200/2010 Sb., která novelizuje dosavadní znění vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, je chovatelům umožněno použít čip ve formě terčové ušní známky. Jiné formy použití elektronické identifikace je možné pouze v režimu dalšího označovacího prostředku (např. bolusy). Chovatelé zatím preferují označování zvířat klasickými ušními známkami, které zatěžují chov menšími finančními náklady v porovnání s jednorázovými alternativními označovacími prostředky. Někteří chovatelé proto také využívají opakovaně použitelnou elektronickou identifikaci – například to jsou krční řemeny nebo nožní pásky s tzv. responderém nebo transpondérem apod.