Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotaz a odpověď

05/08/10
smf

Dotaz a odpověď – oblast CC.

Připomínka ke Cross-Compliance

Zavádění nových GAEC – Zamezování šíření invazních rostlin nebude v silách sedláka a bude narážet na předepsané managementy.
V současné době jsou v přeregistraci chemické přípravky z důvodu dodržování, respektive omezování ochrany porostů od sousedících potoků, nezemědělské půdy apod. Některé chemické přípravky toto omezení již mají, což významně diskriminuje zemědělce v ČR (zůstávající zaplevelenost, škůdci,….. ) od podnikatelů původní patnáctky (Německo, Rakousko,…..), kde jsou tyto záležitosti řešeny použitím vhodné aplikační techniky (bezúletové trysky, podpora vzduchu,…..).
V případě pozemků o „malé“ výměře, zejména s ohledem na tvar pozemku, by mohlo dojít k situaci, že by tyto nebylo možno vůbec ošetřovat. Nelze vyloučit, že by se staly produkčně nevyužitelnými, tj. neobdělávatelnými. V případě menších farem s malou výměrou pozemků, může dojít až k situaci, že značná část pozemků se stane nevyužitelnými pro hospodářskou – zemědělskou činnost. Žádáme o urychlené řešení tohoto problému s ředitelem SRS tak, aby byla přijata stejná opatření jako v ostatních zemích původní patnáctky. Značné problémy způsobuje deštivé počasí, rozmáčené půdy nedovolují splnit termín zatravnění orné půdy do 31.5.
Odpověď  MZe – Oddělení Cross-compliance:
V problematice, vztahující se k C-C, je ve dvou bodech obecně prezentován názor, že dodržení GAEC (7) nebude v „silách sedláka“ a bude narážet na předepsané managementy. Dále upozorňuje na možnou situaci, že v důsledku přeregistrace (nespecifikovaných) chemických přípravků je nebude možné v ochranných pásmech použít a tím dojde k omezení zemědělské výroby. S žádným z uvedených názorů se nemohu v obecné rovině ztotožnit.
V souladu s komunitárním právem EU byly zákonnou normou i v ČR stanoveny standardy, jejichž plnění je základní podmínkou pro čerpání některých dotací z fondů EU. Cílem zpřísňování podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) je společný zájem zemí EU zvyšovat a zkvalitňovat ochranu životního prostředí. Zemědělské hospodaření jako celek musí tyto podmínky naplnit, konkrétní zemědělci, pokud chtějí získávat dotace, musí v rámci kontrol podmíněnosti kdykoliv a kdekoliv prokázat, že podmínky plní. Managementy se pak musí přizpůsobit zákonům, nikoliv jít s nimi do střetu, jak je v názoru uvedeno. Toto se týká i chemického ošetřování porostů nebo hospodaření na zemědělských plochách o malé výměře v ochranných pásmech vodních toků. Při hospodaření má zemědělec vždy možnost použít několik variant postupů, které mu umožní splnění podmínek minimální péče i v regulaci šíření invazních rostlin podle standardu GAEC 7.
MZe ČR