Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotaz a odpověď

03/08/10
smf

Problém s pronájmem pozemků uprostřed honu bez přístupu.

Dotaz:
Prosím, potřebuju poradit. Vedu spor s jedním pronajimatelem zemědělských pozemků, který stále odmítá podepsat náš návrh smlouvy o pronájmu na pozemky, které zdědil a argumentuje s "neoprávněným vstupem"na soukromé pozemky. Jedná se o parcely, které se nachází v katastru dosud nedigitalizovaném, jsou součástí honu, který obhospodařujeme. Hranice těchto parcel nejsou v terénu, samozřejmě, zřetelné, samostatný přístup k nim není. Jaký je současný právní náhled na tuto situaci. Jak, prosím, nyní funguje titul "náhradního užívání".
 
Odpověď:
            Termín „náhradní úžívání“ už zákon nezná. Pokud jde o jeho neochotu podepsat nájemní smlouvu, s tím asi nic udělat nelze, pouze ho přesvědčit. Váš dotaz jsem pochopil tak, že vzhledem k tomu, že jeho pozemek je součástí honu a není identifikovatelný, užíváte ho Vy. To je pochopitelně nejenom neoprávněný vstup, ale nepochybně i užívání bez právního důvodu se vším, co k tomu patří. Je-li ale jeho pozemek skutečně neidentifikovatelný, pak je na něm, aby si prostřednictvím PÚ nechal pozemek vyznačit – zatím alespoň provizorně. Nicméně vzhledem k přístupu atd. se domnívám, že jediné možné řešení je pozemková úprava – a to je opět věc jeho a PÚ. Situaci lze rovněž řešit formou dohody o dočasné směně pozemků, ale vzhledem ke zkušenostem to moc nedoporučuji, neboť se tím zpravidla vytváří problémy pro futuro, tj. do budoucna.
Jenom pro Vaši informaci uvádím, že podobných problémů přibývá, řeší se obtížně a má to řadu dopadů i na dotační politiku. V této souvislosti si dovoluji ocitovat výňatek z „Metodického pokynu pro aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů vedené dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství“, což jsou „závazné nebo doporučující postupy pro pracovníky provádějící aktualizaci LPIS“. Tento pokyn je ze srpna 2007, č.j. 30457/07 – 17100, ale byl vydán těsně před skončením ministra Gandaloviče. Bod 7.3.3. (str. 50) zní:
Zapsání uživatele do evidence v případě nepřístupného nebo neidentifikovaného pozemku v terénu
Jestliže uživatel požaduje zapsat do evidence pozemek, který je zjevně nepřístupný (tzv. uprostřed honu), postupuje se následujícím způsobem: Předně uživatel musí prokázat právní důvod užívání pozemku. Pokud jej prokáže, pak ZAaPÚ neposuzuje, zda je pozemek přístupný či řádně identifikovaný v terénu nebo je na něm pěstována plodina (zaměření i zpřístupnění pozemku je plně v odpovědnosti nového uživatele, stejně tak vypořádání se s existencí nesklizené plodina původního uživatele) a zapíše jejdo evidence (při zákresu může využít pro lokalizaci pozemku jak ortofotomapy, tak i podkladových katastrálních map).
Závěrem poznamenávám, že jsme se s touto „hrůzou“ obrátili na ministra – zatím bezvýsledně.
 
Zdroj: ZS ČR