Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhlášeno 10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

17/05/10
smf

Dne 13. května 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí. Zdroj: Mze
 

10. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
Dne 13. května 2010 schválil ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta zpřesnění Pravidel pro opatření pro 10. kolo příjmu žádostí.
Jedná se o opatření:
  • I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům
  • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
  • III.1.3 Podpora cestovního ruchu
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.
Příjem žádostí na výše uvedená opatření proběhne v termínu od 14. 6. 2010 do 30. 6. 2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
Zároveň s výše uvedenými probíhalo schvalování Pravidel i pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Evropská komise v něm však vznesla zásadní připomínky, které je před zahájením příjmu žádostí vyřešit. Proto je příjem žádostí pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb dočasně odložen.
Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:
Opatření Alokace
I.1.3 519 mil. Kč
I.3.1 53 mil. Kč
III.1.3 337 mil. Kč
IV.2.1 49 mil. Kč
Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet,  navýšena o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu, a dále Ministertsvo zemědělství zváží, zda bude podle aktuální situace operativně reagovat na situaci resortu a rozhodne o schválení projektů v jiném objemu, než je uvedeno v tabulce.
V  rámci jednotlivých opatření nedošlo k zásadním změnám podmínek. Nicméně dochází k postupnému zapracování úprav, které byly schváleny v předchozích kolech příjmu žádostí v rámci jiných opatření PRV (např. zrušení podmínky finančního zdraví žadatele, elektronické podávání žádostí skrze portál farmáře) a ke zjednodušování administrativních postupů na základě zkušeností z dosavadní administrace jednotlivých opatření (např. zkrácení lhůty pro vyjádření SZIF ke hlášení změny projektu z 60ti na 30 dnů). Přehled hlavních změn podmínek opatření pro 10. kolo příjmu je uveden v přiloženém dokumentu.
V návaznosti na sdělení Evropské komise, že nelze na úrovni národních prováděcích předpisů omezovat způsobilost výdajů či vyloučit skupiny žadatelů, a v souladu s jejím doporučením došlo k formální úpravě Pravidel, kterou Česká republika deklaruje, že pro každé kolo příjmu žádostí aktualizuje podmínky poskytnutí dotace ve smyslu konkrétního zaměření investic a zpřesnění požadavků na žadatele. Touto úpravou byly dále nahrazeny některé doposud užívané obecné pojmy pojmy („způsobilé výdaje budou nadále uváděny pod pojmem „výdaje, na které může být poskytnuta dotace“, „nezpůsobilé výdaje“ pak pod pojmem „výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace“). Změna bude zohledněna v textu Pravidel pro žadatele i ve formulářích žádostí pro 10. kolo příjmu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 10. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
Přílohy

Zdroj: www.mze.cz