Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povinnosti vlastníků a  nájemců pozemků při kosení pícnin 

20/05/10
smf

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, § 10.

§10
Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat
a vlastníků pozemků
§10 (1)

§10 (2)  Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována; ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti týrání tím nejsou dotčena. Ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu zvěře při obhospodařování pozemků nejsou dotčena.

§10 (3)       K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni
a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,
b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.
Zdroj: zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění

Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.