Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mnoho Nizozemců skončí s chovem prasat

19/05/10
smf

Vysoké náklady, které budou muset nizozemští chovatelé prasat vynaložit v souvislosti s implementací směrnice o národních limitech emisí a ochraně hospodářských zvířat, povedou k ukončení jejich chovatelské činnosti. Zdroj: Agronavigator

Mnoho Nizozemců skončí s chovem prasat
    Vysoké náklady, které budou muset nizozemští chovatelé prasat vynaložit v souvislosti s implementací směrnice o národních limitech emisí a ochraně hospodářských zvířat, povedou k ukončení jejich chovatelské činnosti.
Nizozemští chovatelé prasat jsou tlačeni ekonomickými podmínkami až ke zdi. Protože do roku 2013 musí vynaložit významný objem vícenákladů v souvislosti se zpřísněním právních předpisů upravujícím oblast ochrany životního prostředí před imisemi. Pokud vláda dodrží své plány, budou muset přibližně dvě třetiny chovatelů prasat vynaložit ohromné investice do vybavení stájí pro prasata, protože je kromě již zmiňovaného zpřísnění podmínek z hlediska ochrany životního prostředí čekají také v časovém horizontu roku 2013 investice do zlepšení ochrany chovaných zvířat. V pozadí zpřísnění předpisů o ochraně před imisemi stojí Směrnice EU 2001/81/EG (NEC směrnice), která stanovila národní limity emisí u různých látek škodlivých pro ovzduší jako je oxid siřičitý SO2, oxidy dusíku NOx, amoniak (NH3) a těkavé organické sloučeniny (bez metanu, NMVOC).
     Haagská vláda rozhodla, že implementace Směrnice EU se bude vedle průmyslu týkat také zemědělství. Pro chovatele hospodářských zvířat to představuje kritickou situaci: nejvyšší povolené limity u amoniaku by neměly platit jenom v nových stájích, ale i v těch stávajících.
     Svaz nizozemských chovatelů prasat (NVV) proto sleduje vývoj do budoucnosti s velkými obavami. V rámci intenzivního vyjednávání s vládou NVV požaduje udělení výjimky pro stávající podniky a ustanovení přechodné lhůty pro končící zemědělské podniky.
 
Viele Niederländer vor dem Aus
Top agrar, 2010, č. 4, s. S 2