Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akční plán EU "Animal Welfare"

13/05/10
smf

Vysoká úroveň životních podmínek zvířat, od chovu po porážku, může zlepšit bezpečnost a kvalitu produktů a prospět všem spotřebitelům v Evropské unii, řekli členové zemědělského výboru. Zdroje: EK,ASZ

Zajištění dobrých životních podmínek zvířat posílením kontrol a sankcí

Akční plán EU "Animal Welfare" pro období 2006-2010 byl uspokojivě zrealizován, ale stávající pravidla by měla být posílena zvýšenými kontrolami a účinnými sankcemi. Opatření zaměřená na snižování škodlivých antibiotik v krmivech byla úspěšná. To jsou některé ze závěrů zprávy o akčním plánu schválené v úterý Evropským parlamentem.
   Vysoká úroveň životních podmínek zvířat, od chovu po porážku, může zlepšit bezpečnost a kvalitu produktů a prospět všem spotřebitelům v Evropské unii, řekli členové zemědělského výboru.

Usnesení Marit PAULSEN (ALDE, SE), přijaté 37 hlasy (7 poslanců bylo proti, 3 se zdrželi hlasování) hodnotí plán Evropské komise v oblasti životních podmínek zvířat pro období 2006-2010, navrhuje zlepšení a vyzývá exekutivu EU, aby připravila všeobecnou legislativu v této oblasti, aby bylo dosaženo společného chápání pojmu "animal welfare", s tím souvisejících nákladů a základních podmínek. K tomuto podle europoslanců dojde pouze pokud budou stávající pravidla náležitě prosazována.

Dovážené zboží musí být v souladu s pravidly EU

Výbor potvrdil, že vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost znamená, že požadavky na dobré životní podmínky by měly být zahrnuty do všech relevantních EU politik a navrhl, aby byla ustanovena "společná základní úroveň životních podmínek zvířat" v celé EU pro zajištění spravedlivé hospodářské soutěže na jednotném trhu.

Zároveň by podle schválené rezoluce stávající pravidla měla být posílena, např. zákaz bateriových klecí pro slepice, pravidla týkající se prasat nebo transportu hus a kachen. Poslanci také řekli, že pro posílení legislativy v této oblasti by rozpočet EU měl poskytnout dostatek prostředků, které by umožnily Komisi monitorovat dosažený pokrok v prováděcí legislativě a dohlížet na něj. Vzhledem k tomu, že došlo k posílení pravidel v rámci EU, budou muset být v souladu s požadavky také výrobky dovážené ze zemí mimo EU, dodali poslanci.

Antibiotika: dosažený pokrok

Výbor uvítal snížení užívání antibiotických růstových stimulátorů od roku 2006, kdy vstoupil v platnost jejich celoevropský zákaz, jehož výsledkem je nižší škodlivost pro lidské zdraví. Nicméně, aby bylo nadále chráněno zdraví občanů, požádali poslanci Komisi, aby pokračovala v šetření ohledně užívání veterinárních prostředků a prostudovala otázku rezistence zvířat na růstová antibiotika. 

Evropská síť pro"animal welfare"

Parlament také navrhuje vytvoření evropské sítě pro spokojenou existenci zvířat, tak, jak bylo uvedeno ve zprávě Evropské komise z října 2009. Ta by měla využít existujících struktur v Komisi nebo v členských státech a jejím úkolem by bylo činnosti koordinovat a poskytnout pomoc, která by zahrnovala školení pro subjekty potravinového řetězce a zjednodušila testování nových technologií.
Vysoká úroveň životních podmínek zvířat, od chovu po porážku, může zlepšit bezpečnost a kvalitu produktů a prospět všem spotřebitelům v Evropské unii, řekli členové zemědělského výboru.
Zdroje: EK, www.asz.cz