Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K zákresům krajinných prvků do evidence půdy LPIS

07/04/10
smf

Jsou zakreslovány následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny. Zdroj: www.eagri.cz
 

Zákresy krajinných prvků do evidence půdy LPIS
29.3.2010
Na základě novely č. 252/1997 Sb. o zemědělství, která mimo jiné zavádí tzv. evidenci krajinných prvků dle § 3aa, zahájily agentury pro zemědělství a venkov v souladu § 3p výše uvedeného zákona na počátku letošního roku evidenci krajinných prvků.
Jsou zakreslovány následující kategorie krajinných prvků: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí a solitérní dřeviny.
U každého zaevidovaného prvku jsou zaznamenány základní údaje, jako jsou identifikační číslo, druh, příslušnost k půdnímu bloku, výměra, vlastník, uživatel a zařazení do katastrálního území. Po provedení evidence zasílají agentury pro zemědělství a venkov „Oznámení o zaevidování krajinného prvku", jak uživatelům, tak v souladu s literou zákona i vlastníkům pozemků, na kterých byl krajinný prvek zaevidován. Veškeré informace o postupu jsou dostupné v evidenci využití půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) a to buď prostřednictvím příslušných AZV, nebo na veřejně přístupné verzi Portálu farmáře.
Co změna znamená pro vlastníka pozemku?
Evidence krajinných prvků Vás nijak nezatíží a neznamená pro vlastníka zásadní změnu. Vlastník pozemku není povinen zaevidování krajinných prvků oznamovat katastrálnímu úřadu, ani jinému orgánu státní správy, nebo samosprávy. Informace o vlastníkovi budou automaticky ke krajinnému prvku přiřazeny dle dat v katastru nemovitostí.
Co změna znamená pro uživatele?
§ 3aa zákona o zemědělství umožňuje za určitých podmínek poskytování podpor vázaných na plochu (jako např. SAPS, agroenvironmentální opatření, nebo LFA) i na výměru takto zaevidovaných krajinných prvků, které jsou součástí půdního bloku, popřípadě jeho dílu. Vlastní evidence krajinných prvků nemá významný vliv na povinnost zemědělců nerušit a nepoškozovat krajinné prvky v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Stejně jako v předchozích letech budou pracovníci SZIF na užívaných půdních blocích posuzovat tuto podmínku poskytování některých podpor bez ohledu na to, zda příslušné krajinné prvky jsou zaevidovány, či nikoliv.
Poděkování patří pracovníkům agentur pro zemědělství a venkov, kteří do současné doby zakreslili a projednali s uživateli téměř 23 tis.krajinných prvků.
Věříme, že tato změna přispěje nejen k ochraně krajinných prvků, ale i zlepšení péče o zemědělskou krajinu celkově a zachování její estetické a kulturní hodnoty.
zdroj: www.eagri.cz