Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K budoucnosti českého zemědělství

30/03/10
smf

Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství. Zdroj: www.eagri.cz  

Veřejnost se vyjádřila k budoucnosti českého zemědělství

Ministerstvo zemědělství připravuje materiál „Vize českého zemědělství po roce 2010“. Aby se k přípravě tohoto materiálu mohla zapojit také široká veřejnost, probíhala během února na internetových stránkách eAgri veřejná konzultace k tomuto tématu.
 
V rámci veřejné konzultace bylo zasláno celkem 102 příspěvků, kterými se nyní bude zabývat Skupina pro strategické otázky v zemědělství.  Respondenti se vyjadřovali k otázkám významu a role českého zemědělství, k jeho silným a slabým stránkám, k výzvám a překážkám a k návrhům na řešení.
Obdržené příspěvky lze stručně shrnout následovně: Význam a úloha zemědělství jsou ve velké míře spatřovány v soběstačnosti výroby potravin, tvorbě a údržbě krajiny a výrobě kvalitních a zdravých potravin. Za silnou stránku je nejčastěji považována vysoká koncentrace zemědělské výroby a výhody z ní plynoucí, kvalifikovaná pracovní síla a tradice.
Slabým stránkám vévodí nerovné podmínky v rámci EU a rozdílná úroveň podpor. S určitým odstupem pak následují byrokracie a skutečnost, že jen málo půdy a dalšího majetku je ve vlastnictví samotných zemědělců, což vede k horší motivaci k hospodaření.  Jako další slabá stránka bylo uvedeno jednání nadnárodních obchodních řetězců.
V případě výzev nebyly odpovědi tak jednoznačné, nejčastěji bylo uvedeno zlepšení tváře venkova, zajištění odbytu produkce za přijatelné ceny, provedení komplexních pozemkových úprav a zaměření se na kvalitu produkce. Ani v oblasti překážek nebyl výsledek jednoznačný a názory se různily. Nejčastěji zmiňovanou překážkou byla dotační politika EU a zbytečná národní legislativa nad rámec norem EU, nárůst byrokracie a povýšení zisku nad kvalitu.
Konkrétní návrhy řešení spočívaly ve čtvrtině případů v nastolení rovných podmínek, vyrovnání úrovně zemědělských podpor v rámci EU, dále mediální podpora spotřeby potravin vyrobených v ČR, zrušení, případně omezení dotací, provedení komplexních pozemkových úprav, vytvoření podporovaných modelů hospodaření pro regiony, odstranění nebo snížení byrokracie, korekce chování obchodních řetězců a omezení počtu úředníků resortu zemědělství.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR