Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evidence objektů

05/11/09
smf

Prvního října 2009 začala platit novela zákona č. 257/1997 Sb. o zemědělství, která se mj. zabývá problematikou evidence objektů pro chov zvířat.

Evidence objektů
Prvního října 2009 začala platit novela zákona č. 257/1997 Sb. o zemědělství, která se mj. zabývá problematikou evidence objektů pro chov zvířat.
 
Základní jednotkou evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena.
 
U objektu se eviduje
 
a) identifikační číslo objektu,
 
b) druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l zákona o zemědělství,
 
c) příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu,
 
d) datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,
 
e) datum ukončení využívání objektu,
 
f) katastrální území, ve kterém se objekt nachází,
 
g) další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.
 
Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a ministerstvo u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.
 
Druh objektu
 
V tomto zákoně se rozumí
 
a) trvalým objektem stavba, popřípadě jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí, sloužící pro chov zvířat,
 
b) vodním objektem vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení sloužící pro chov zvířat,
 
c) jiným objektem objekt nesplňující podmínky podle písmene a) nebo b) sloužící pro chov zvířat; za jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.
 
 
 
Evidence objektů
 
Ministerstvo zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v ohlášení vyzve ministerstvo chovatele, který je vymezen plemenářským zákonem, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil, nebo ministerstvo samo provede šetření v terénu.
 
Jestliže ministerstvo shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.
 
 
Aktualizace evidence objektů
Chovatel je povinen ohlásit ministerstvu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona.
 
Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu ministerstvo, aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, ministerstvo zároveň zaeviduje u tohoto objektu datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm. e).
 
Jestliže ministerstvo zjistí na základě informací z ústřední evidence, že hospodářství byla ukončena platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství. Tuto skutečnost písemně oznámí chovateli, na jehož osobu bylo registrováno příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy změnu v evidenci objektů provedlo.
 
V případě pochybností o údajích uvedených v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.
 
 
Doplňující informace  z AZV Olomouc
 
      Dne 1. října 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pod č. 291/2009 Sb., která stanovuje povinnost pro chovatele ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat ve lhůtě do 90 dnů od nabytí účinnosti této novely, to je 29. 12. 2009.
    Pro hospodářství registrovaná v ústřední evidenci zvířat po 1. říjnu 2009 je lhůta pro toto ohlášení 15 dnů, tato lhůta je uplatňovaná i v případě změn (např. ukončení využívání některých objektů k chovu).  Povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zvířat se vztahuje na všechna hospodářství (s chovem turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb) chovatele podle zákona č. 154/2000 Sb.(plemenářský zákon).
     Limity pro evidenci – ovce, kozy, skot 1 kus, prasata nad 1 kus, drůbež nad 100 kusů u násadových vajec, nad 500 kusů u ostatní drůbeže, králíci se neevidují. Ohlášení umístění objektu provede chovatel na místně příslušném pracovišti agentury pro zemědělství a venkov (AZV), kde pracovníci AZV provedou vlastní zákres do mapového podkladu evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (systém LPIS). Ohlášení se provádí osobní návštěvou pracoviště místně příslušné AZV.
Poznámka:
Dřívější provedené lokalizace se musí dle novely zákona znovu aktualizovat.
Autor :  Ing. Karel Stojan, ředitel odboru krajské AZV Olomouc, zdroj: www.kis-olomoucky.cz