Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Používání plašičů zvěře ukládá zákon

07/07/09
smf

O instalaci plašičů na sekací či sklízecí stroje se zmiňuje i zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Zdroj: www.svscr.cz
 

Když se kosí za rosy, dejte pozor nejen na kosy…
03.07.2009
Svědomití a ohleduplní hospodáři dobře vědí, že při sečení lučních i polních porostů je třeba předem vyplašit zde se ukrývající volně žijící zvěř. Jde o ptáky, bažanty, koroptve, ale i zajíce, zejména mladé, a také mladá srnčata.

Zvířata poplašená hlukem stroje se přikrčí, zalehnou a když posléze pomyslí na útěk, bývá pozdě.

O instalaci plašičů na sekací či sklízecí stroje se zmiňuje i zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Jde o obhospodařování pozemků honebních, kterých je v naší krajině, dá se říci, opravdu velké množství. Zejména lze citovat z § 10, který se  týká povinností vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, a to zejména z bodu (3) písmeno b) „provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin mají  používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji“…

V nabídce je široká škála plašičů mechanických, akustických, popřípadě kombinovaných. Lze říci, že případů zvířat zraněných či zahubených při sečení pomalu ubývá. Přesto i letos Státní veterinární správa připomíná: „Pozor, aby zvířata, která nevzala velká voda, nebyla posekána při senách, otavách, sklizni luskovinoobilných směsek na krmení či posléze při sklizni obilí“.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti
§10

Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat
a vlastníků pozemků
§10 (1)
§10 (2)
§10 (3)
a) vlastníci, popřípadě nájemci honebních pozemků oznámit s předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin,
b) provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačována od středu sklízeného pozemku k jeho okraji,
c) provozovatelé silážních jam a krechtů provádět opatření proti nežádoucímu přístupu zvěře.
 

K zabránění škodám působeným na zvěři při obhospodařování honebních pozemků jsou povinni Při obhospodařování pozemků, jejich ohrazování při pastvě a podobně jsou vlastníci, popřípadě nájemci pozemků povinni dbát, aby nebyla zvěř zraňována nebo usmrcována; ustanovení předpisů na ochranu zvířat proti týrání tím nejsou dotčena.[7] Ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu zvěře při obhospodařování pozemků nejsou dotčena.[11] Je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.