Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Je výkopová zemina odpad?

13/07/09
smf

Výkopová zemina bývá klasifikována jako odpad. Lze to i jinak? Jak postupovat, aby zemina nebyla odpadem?  Autor: Ing. Zdeněk Fildán ENVI GROUP s.r.o. zdroj: www.ekonoviny.cz
 

Výkopová zemina bývá klasifikována jako odpad. Lze to i jinak? Jak postupovat, aby zemina nebyla odpadem?
Při stavební činnosti naší firmy vzniká výkopová zemina. Podle zákona o odpadech bývá zemina klasifikována jako odpad. Jak postupovat, aby výkopová zemina nebyla odpadem (tzn. povinnost rozborů, evidence, hlášení apod.)?
Existují dvě možnosti, kdy není povinnost zařadit výkopovou zeminu jako odpad a nakládat s ní jako s odpadem podle zákona o odpadech:
  1. Výkopová zemina nenaplňuje definici pojmu „odpad", protože se jí vlastník nezbavuje, nemá úmysl , ani povinnost se jí zbavit. Tato situace nastává v těch případech, kdy výkopová zemina je ukládána zpět na místo (stavbu), ze kterého byla vytěžena.
  2. Novela č. 9/2009 Sb. zákona o hnojivech č. 156/1998 Sb. mimo jiné mění i zákon o odpadech v oblasti vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků. Ke dni 23. ledna 2009 byly provedeny následující změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Právní úprava
Předmět změny zákona o odpadech
§ 2 Působnost zákona
(1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou
i) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanoveným v příloze č. 9 tohoto zákona, a sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků používaných na zemědělském půdním fondu podle zvláštních právních předpisů9a). 
9a) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.
Zrušení odstavce 3:
(3) Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech.
§ 76 Inspekce
(1) Inspekce 
g) kontroluje, zda osoby využívající vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků jako materiál k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu terénu, mají doklady, které osvědčují, že vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty z vodních nádrží nebo koryt vodních toků vyhovují limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám); může odebírat jejich vzorky a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity jsou stanoveny v příloze č. 9 tohoto zákona,
Nová příloha č. 9
LIMITNÍ HODNOTY KONCENTRACI ŠKODLIVIN VE VYTĚŽENÝCH ZEMINÁCH A VYTĚŽENÝCH HLUŠINÁCH, VČETNĚ SEDIMENTŮ Z VODNÍCH NÁDRŽÍ A KORYT VODNÍCH TOKŮ  
ukazatel jednotka limit ukazatel jednotka limit
Zn mg/kg sušiny 600 Ba mg/kg sušiny 600
Ni mg/kg sušiny 80 Be mg/kg sušiny 5
Pb mg/kg sušiny 100 AOX1) mg/kg sušiny 30
As mg/kg sušiny 30 uhlovodíky C10-C40 mg/kg sušiny 300
Cu mg/kg sušiny 100 trichlorethylen μg/kg sušiny 50
Hg mg/kg sušiny 0,8 tetrachlorethylen μg/kg sušiny 50
Cd mg/kg sušiny 2,5 BTEX2) μg/kg sušiny 400
V mg/kg sušiny 180 PAU3) μg/kg sušiny 6 000
Co mg/kg sušiny 30 PCB4) μg/kg sušiny 200
V případech výskytu vyšších hodnot koncentrací určitých škodlivin ve vytěžených zeminách a hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků, způsobených výskytem těchto látek v dané oblasti v přirozeném pozadí, se limitní hodnoty pro využití takových materiálů v dané oblasti zvyšují na prokázané hodnoty výskytu těchto látek v přirozeném pozadí.
1) AOX – adsorbovatelné organické halogeny
2) BTEX – monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované (suma benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů)
3) PAU – polycyklické aromatické uhlovodíky (suma anthracenu, benzo(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(g,h,i)perylenu, fenanthrenu, fluoranthenu, chrysenu, ideno(1,2,3-cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu)
4) PCB – ostatní aromatické uhlovodíky halogenované (suma kongenerů č. 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)".
Na základě výše jmenovaných ustanovení zákona o odpadech je z působnosti zákona o odpadech  vyloučeno  využívání  výkopových (vytěžených) zemin k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, pokud jejich znečištění  není vyšší, než odpovídá limitním (maximálním) hodnotám koncentrací vybraných škodlivin v nich obsažených, stanovených v příloze č. 9 k zákonu o odpadech.  Doklady o tom, že zeminy vyhovují stanoveným hodnotám je Vaší povinností předložit při kontrole České inspekci životního prostředí, která je oprávněna i odebírat vzorky a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin v nich. 
Pokud výkopová zemina splňuje požadavky na obsah škodlivin a je využívána k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, nevztahuje se na  tento způsob nakládání s ní  zákon o odpadech, tzn. nejste původcem odpadu a nemáte povinnosti původce odpadů stanovené zákonem o odpadech.
Ing. Zdeněk Fildán
ENVI GROUP s.r.o.