Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK navrhuje opatření ke stabilizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky

25/07/09
smf

Evropská komise bude nadále všemožně podporovat producenty mléka a stabilizovat trh s mlékem a mléčnými výrobky. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/09/1172
V Bruselu dne 22. července 2009
Mléčná krize: Komise navrhuje opatření ke stabilizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Evropská komise bude nadále všemožně podporovat producenty mléka a stabilizovat trh s mlékem a mléčnými výrobky. V dnes vydané zprávě o situaci na trhu s mlékem a mléčnými výrobky Komise uvádí přehled dostupných opatření, která mají napomoci zmírnit velmi složitou situaci na trhu. Komise bude dále využívat nástrojů, jakými jsou intervence, podpora soukromého skladování a vývozní náhrady. Povolí předčasnou úhradu přímých plateb zemědělcům a právě zahájila nové kolo programů na podporu mléka a mléčných výrobků. Další případná opatření zahrnují uvalení dávek na producenty překračující kvóty, kterými se má financovat dobrovolné upuštění od produkce mléka, jakož i rozšíření dočasného krizového rámce pro státní podporu na zemědělce. Členské státy mají rovněž možnost přerozdělit podporu odvětví mléka a mléčných výrobků podle loňské dohody o kontrole stavu SZP a řada možností na pomoc producentům mléka se nabízí v rámci politiky rozvoje venkova. Komise pokračuje v přezkumu případných postupů narušujících hospodářskou soutěž v potravinovém řetězci, zvláště pak v odvětví mléka a mléčných výrobků. V souladu se závěry červnové Evropské rady Komise nebude rušit svá rozhodnutí, která již přijala k režimu kvót.
„Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom pomohli našim producentům mléka, kteří se potýkají s dramatickým propadem cen,“ uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „Ke stabilizaci trhu budeme i nadále využívat všechna opatření, která máme k dispozici. Jak však jasně uvedla Evropská rada, nebudeme rušit naši politiku postupného a ohleduplného ukončení kvót. Zpochybňováním tohoto postoje by jenom vznikla nejistota a situaci by to beztak nepomohlo.“
Dostupná opatření
 • Na začátku ledna Komise zahájila podporu soukromého skladování másla; dosud bylo v tomto roce uskladněno 113 500 tun másla. Období pro podporu soukromého skladování másla bude prodlouženo do konce února 2010.
 • S intervenčním nákupem másla a sušeného odstředěného mléka se začalo 1. března a Komise nyní navrhla, aby se obdo bí těchto nákupů prodloužilo do 28. února 2010, kdy bude zahájeno nové intervenční období. Komise rovněž navrhla, aby měla zmocnění uplatnit tentýž postup v roce 2010, pokud si to vyžádá situace na trhu. Dosud bylo nakoupeno 81 900 tun másla a 231 000 tun sušeného odstředěného mléka.
 • V lednu byly obnoveny vývozní náhrady pro mléčné výrobky. Náhrady byly uděleny uvážlivě a v zájmu konkurenceschopnosti našich vývozců, aniž by došlo k podbízení cen ve světě. Komise bude pokračovat v poskytování náhrad, dokud to bude zapotřebí.
 • Program EU týkající se mléka pro školy doznal v nedávné době zlepšení a v současností probíhá debata, jak jej učinit ještě přitažlivějším.
 • Komise výjimečně členským státům umožní, aby zemědělcům uhradily až 70 % přímých plateb od 16. října místo 1. prosince.
 • Členské státy rovněž mohou udělit státní podporu de minimis nebo za tržních podmínek poskytnout půjčky, a pomoci tak producentům mléka s problémy v oblasti likvidity.
 • Lze si rovněž představit úpravu dočasného krizového rámce pro státní podporu.
 • V této souvislosti by mohlo být do konce roku 2010 vyplaceno na jednoho zemědělce až 15 000 EUR a od této částky by se odečetla případná podpora de minimis , kterou by dotyčný zemědělec obdržel.
 • V tomto měsíci Komise navrhla další kolo programů na podporu mléka a mléčných výrobků.
 • V rámci kontroly stavu SZP byla zavedena možnost přerozdělit určitou částku přímých plateb mezi zemědělce a odvětví v rámci jednoho členského státu. Členské státy mohou například stanovit zvláštní podpory u citlivých druhů hospodaření v odvětví mléka a mléčných výrobků.
 • Politika rozvoje venkova disponuje řadou opatření, která mají napomoci při restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků. Při kontrole stavu byla restrukturalizace odvětví mléka a mléčných výrobků označena za jednu z nových problémových oblastí, na niž lze vynaložit prostředky vyčleněné na rozvoj venkova.
 • Mezi možnosti patří předčasný odchod do důchodu, platby producentům mléka ve znevýhodněných oblastech, podpora forem produkce mléka, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, a podpora postupů, které zlepší životní podmínky zvířat.
 • Komise provádí plán postupu navržený ve sděle ní o cenách potravin v Evropě a zvažuje stanovení nového systému pro sledování cen.
 • Rovněž provádí přezkum případných postupů narušujících hospodářskou soutěž v potravinovém řetězci, zvláště pak v odvětví mléka a mléčných výrobků.
 • Pokud Komise zjistí, že hospodářská soutěž ne funguje, přistoupí bez váhání k použití veškerých pravomocí vyplývajících ze Smlouvy. Neméně důležité bude zapojení vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž.
 • Producenti mléka a mléčných výrobků by měli být vybízeni k účinnější spolupráci v rámci organizací producentů, aby se zlepšila jejich vyjednávací pozice.
Režim kvót
Evropská rada vyzvala k nastínění „případných možno stí stabilizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, při dodržení výsledku kontroly stavu společné zemědělské politiky“.
Změny režimu kvót by však výsledek kontroly stavu SZP nezohlednily. Z tohoto důvodu je vyloučeno kvótu snížit či zmrazit již dohodnutá navýšení kvóty.
Současná produkce je v každém případě 4,2 % pod úrovní kvóty.
Komise navrhuje, aby členské státy uvalily dodatkovou dávku na ty producenty, kteří svoji individuální kvótu překročili, a tyto prostředky použily na financování dobrovolného upuštění od produkce mléka nebo je přerozdělily prioritním skupinám.