Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osvobození některých zemědělských pozemků

19/05/09
smf

Informace Ministerstva financí ČR je určena zejména pro členy zastupitelstev obcí a týká se vydání obecně závazné vyhlášky a možnosti osvobodit některé zemědělské pozemky podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitostí.

Osvobození některých zemědělských pozemků  

Informace Ministerstva financí ČR je určena zejména pro členy zastupitelstev obcí a týká se vydání obecně závazné vyhlášky a možnosti osvobodit některé zemědělské pozemky podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitostí.

Ministerstvo financí publikovalo informaci pro zastupitelstva obcí ohledně vydání obecně závazné vyhlášky podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 4 odst. 1 písm. v) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí), jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Pokud obec uvedené pozemky od daně takto osvobodí, toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, ve které současně vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží.
Zákonná úprava obsažená v § 4 odst. 1 písm. v) zákona o dani z nemovitostí oprávnění obce ohledně rozsahu osvobození více nerozvádí, neboť předpokládá osvobození všech druhů pozemků v něm uvedených a na celém území obce. Pokud obec některé pozemky ležící v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce od daně z pozemků nechce osvobodit, potom v obecně závazné vyhlášce tyto pozemky musí konkrétně uvést, a to tak, že vymezí tyto pozemky jejich parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží. Tato část citovaného ustanovení zcela jednoznačně stanoví, které pozemky nebudou osvobozeny od daně z pozemků a jakým způsobem obec tak učiní, pokud se k tomuto kroku rozhodne. Všechny ostatní pozemky, na které se citované ustanovení vztahuje, budou osvobozeny od daně z pozemků.
Citované ustanovení je třeba posuzovat komplexně. Proto § 4 odst. 1 písm. v ) zákona o dani z nemovitostí předpokládá, i s ohledem na zachování rovných podmínek pro podnikání, osvobození všech druhů pozemků v tomto ustanovení uvedených a na celém území obce. Pokud pro zdaňovací období 2010 obec rozhodne o vydání obecně závazné vyhlášky, musí obecně závazná vyhláška nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna 2009 a být zaslána příslušnému správci daně do pěti kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti.
11.5.2009 query: select top 1 source_title from source where source_id=55 0.00040300000000004 sec query: select top 1 source_url from source where source_id=55 0.00031800000000004 sec , Zdroj: Ministerstvo financí