Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela vyhlášky č. 329/2004 Sb.

30/05/09
smf

VYHLÁŠKA ze dne 18. května 2009, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.

146
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2009,
kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcícha dalších prostředcích na ochranu rostlin,ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb. a zákona č. 249/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 19 odstavec 3 zní:

"(3) Povinný rozsah evidence používání přípravků při podnikání je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.".

2. Příloha č. 9 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/2004 Sb.                (odkaz na přílohu ve formátu PDF)

Čl. II
Účinnost
 Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.