Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jednodušší zemědělská legislativa

20/03/09
smf

Až o čtvrtinu chce do roku 2012 Evropská unie snížit administrativní zátěž zemědělců. Zdroje: www.mze.cz , www.europa.eu
 
 

IP/09/409
V Bruselu dne 18. března 2009
Zjednodušení společné zemědělské politiky: Komise na dobré cestě ke splnění cíle snížit administrativní zátěž v zemědělství o 25 procent do roku 2012
Díky významnému pokroku, jehož bylo již dosaženo při zjednodušování společné zemědělské politiky, a dalším opatřením, která budou ještě provedena, je Komise přesvědčena, že splní svůj cíl snížit administrativní zátěž vyplývající ze SZP do roku 2012 o 25 procent. Tento názor podpořilo i stanovisko o zemědělství přijaté nedávno Stoiberovou skupinou. Nová zpráva poukazuje na množství opatření, která byla přijata v průběhu uplynulých tří a půl let, aby omezila byrokracii, s níž se setkávají zemědělci, potravinářské společnosti a správní orgány, a snížila roční náklady o stovky milionů eur, čímž se evropské zemědělské hospodářství stane konkurenceschopnějším.
Komise prosazuje svůj akční plán pro zjednodušení SZP od roku 2005; zrušila stovky zastaralých předpisů, zavedla reformy, které SZP zefektivňují, a vylepšila postupy pro tvorbu právních předpisů a systémy informačních technologií. Zásadní změnou byla nedávná dohoda o kontrole stavu SZP, v jejímž důsledku se SZP podstatně zjednoduší. Mezi další opatření v plánu Komise patří možnost zefektivnit pravidla týkající se podmíněnosti, pravidelnější přezkum právních předpisů a možné změny v politice jakosti EU, včetně obchodních norem a systému zeměpisných označení.
„V našem úsilí o zjednodušení SZP a její větší zpřístupnění uživatelům jsme zaznamenali velký pokrok,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Zjednodušení politiky znamená méně potíží pro správní orgány. Ještě důležitější však je, že zemědělci získají více času pro svou skutečnou práci a méně času stráví vyplňováním formulářů. Zavedením těchto změn se také o několik stovek milionů eur sníží zatížení zemědělců. To je v době ekonomických obtíží skutečný bonus.”
Komise se na zjednodušení SZP zaměřuje od zveřejnění svého prvního sdělení na toto téma v říjnu 2005. Tento program je plně začleněn do celkové strategie Komise pro zlepšení právní úpravy.
Úspěchy od roku 2005
Akční plán:
Byl zahájen na konci roku 2006 a počet jeho projektů se postupně zvýšil z 20 přibližně na 50; 43 projektů již bylo provedeno.

Odstranění povinnosti mít na vývoz hovězího masa bez vývozních náhrad licenci snížilo náklady pro hospodářské subjekty přibližně o 16 EUR na tunu.

Ukončení povinnosti ukládající zemědělcům mít k dispozici pozemek po dobu alespoň deseti měsíců, aby mohli podat žádost o přímé platby, sníží administrativní zátěž zemědělských podniků asi o 19 milionů EUR.
Počet licenčních požadavků u dovozu se snížil z 500 na 65 a u vývozu zůstává pouze 43 licenčních požadavků. Tím se pravděpodobně sníží náklady asi o 7,4 milionu EUR. 
Komise zrušila specifické obchodní normy pro 26 druhů ovoce a zeleniny, což znamená, že hospodářským subjektům už nevznikají náklady na dodržování norem, orgány členských států nemusí provádět kontroly a omezí se plýtvání s produkty.
Změny pravidel týkajících se podmíněnosti by mohly vést ke snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky až do výše 5,7 milionu EUR.
Akce související s politikou:
Kontrola stavu SZP díky zrušení řady specifických režimů podpory pravděpodobně povede ke snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky ve výši okolo 135 milionu EUR. Odhaduje se, že zrušení pravidel ohledně vynětí z produkce sníží náklady zemědělských podniků o 146 milionů EUR.
Zjednodušování napomáhají reformy odvětví cukru, vína a ovoce a zeleniny a zahrnutí těchto odvětví do režimu jednotné platby a jednotné společné organizace trhu.
Technické zjednodušení:
Téměř 300 zastaralých předpisů bylo zrušeno.
Zavedením jednotné společné organizace trhu bylo 21 jednotlivých společných organizací trhu nahrazeno jedinou, počet článků se snížil z přibližně 920 asi na 230 a 78 právních předpisů Rady bylo zrušeno. 
Počet právních nástrojů pro státní podporu byl snížen z šesti na tři.
V konečné fázi vývoje je nový systém informačních technologií ISAMM pro usnadnění výměny informací mezi Komisí a členskými státy.
Členské státy by lepším využitím informačních technologií mohly dosáhnout dalšího snížení administrativní zátěže pro zemědělské podniky o více než 400 milionů EUR.
Budoucí akce:
Mezi plánovaná opatření patří:
Nová odborná příprava zahrnující pobyt v zemědělském podniku; možná harmonizace pravidel týkajících se podmíněnosti; zlepšení politiky jakosti; pravidelnější přezkum právních předpisů; odborná příprava v oblasti tvorby právních předpisů pro dosažení lepší srozumitelnosti.

Čím jednodušší zemědělská legislativa, tím levnější a konkurenceschopnější zemědělství

Až o čtvrtinu chce do roku 2012 Evropská unie snížit administrativní zátěž zemědělců. České předsednictví, které si zjednodušení a zefektivnění evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit, v tom výrazně pomáhá.
Pod vedením ministra Gandaloviče bude Rada pro zemědělství a rybářství vytipovávat oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní a zavalení předpisy, jejichž účelnost už se navíc mnohdy přežila. Jako bonus má proces zjednodušování přinést i finanční úspory.
„Moderní zemědělství klade důraz na flexibilitu, konkurenceschopnost a možnost reagovat na signály trhu. Tomu musí odpovídat i pružná legislativa, která nebude farmářům svazovat ruce a komplikovat práci,“ říká ministr Gandalovič. Zároveň je podle ministra třeba vycházet z komplexnosti „zemědělských“ podmínek pro farmáře. Na jejich činnost totiž nemá vliv jen čistě zemědělská legislativa, kterou produkuje Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI), ale i legislativa ředitelství pro zdraví a spotřebitele, pro obchod, konkurenci nebo pro životní prostředí. Navíc se musí samozřejmě promítnout na vnitrostátní úroveň (daňová sféra, bankovní/finanční sektor).
„Objektivní svízel je v tom, že složité právní prostředí je výsledkem dlouhodobého vývoje Společné zemědělské politiky a mnohdy důsledkem reálných politických kompromisů členských států Společenství,“ dodává Gandalovič. „Ale současná ekonomická krize jasně ukazuje nutnost ten gordický uzel rozetnout a dosáhnout skutečného zjednodušení právního prostředí. Zjednodušení hlavně pro farmáře, protože u něj se nejen zbíhá veškerá legislativa, ale hlavně ji musí každodenní prací naplňovat.“ Flexibilní a co nejjednodušší právní prostředí, podmínky pro lepší konkurenceschopnost a kvalitu evropské produkce ale prospějí i Komisi a Unii jako celku. Jednoduchá a transparentní aplikace legislativy, která bude navíc maximálně efektivní z rozpočtového hlediska, určitě potěší státní správu.
I podle komisařky Mariann Fischer Boel hlavním efektem zjednodušení Společné zemědělské politiky bude více času pro zemědělce na jejich vlastní práci a méně času stráveného vyplňováním formulářů. Od simplifikace si členské státy a Komise slibují i finanční úspory. Podle zprávy Komise bylo za poslední čtyři roky zrušeno 300 zastaralých předpisů a počet právních nástrojů pro státní podporu byl snížen ze šesti na tři.
České předsednictví si zjednodušení (simplification) a zefektivnění (better regulation) evropské legislativy vzalo za jednu z hlavních priorit. V průběhu předsednictví totiž mj. končí čtyřletý cyklus posledního Akčního plánu pro zjednodušení, přijatého za předsednictví Velké Británie v roce 2005. Pod vedením ministra Gandaloviče bude Rada pro zemědělství a rybářství hledat oblasti, ve kterých se farmáři nejvíc cítí sešněrovaní předpisy a zavalení papíry, i nástroje, které jim mohou ulehčit. Komisařka Fischer Boel na Radě pro zemědělství rybářství 23. března představí pokrok ve zjednodušování, kterého zatím Komise dosáhla, zprávou „A simplified CAP for Europe – success for all“. Vzhledem k politické důležitosti procesu zjednodušování ministr Gandalovič navrhuje, aby na dané téma podrobně diskutovali resortní ministři. Z diskuze ministrů na dubnové radě chce vytáhnout další konkrétní nástroje, jak unijní legislativu ještě více přiblížit lidem
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR