Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace PGRLF

12/03/09
smf

Vláda České republiky na svém jednání dne 9.3.2009 schválila mimo jiné změny v dosavadním programu poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Zemědělec. Zdroj: www.pgrlf.cz
 

Informace PGRLF
Oznamujeme Vám tímto, že Vláda České republiky na svém jednání dne 9.3.2009 schválila mimo jiné změny v dosavadním programu poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Zemědělec.
Hlavní změny v programu:
  • Zvýšení sazby podpory poskytované ve formě dotace části úroků z úvěru, u nově uzavíraných smluv o poskytnutí podpory, ze současných 3 % na 4 % – nová výše sazby dotace a nové změny se budou vztahovat na žádosti zaregistrované na místně příslušné Agentuře pro zemědělství a venkov, MZe od 00:00 hod dne 10.3.2009.
  • Mladému zemědělci (fyzické osobě, která v roce podání žádosti nedosáhne věku 40 let nebo právnické osobě, kde fyzická osoba která plní funkci statutárního orgánu a zároveň se podílí na základním kapitálu z více než 50% a která nedosáhne v roce podání žádosti věku 40 let) náleží další zvýšení podpory o 1%. Toto navýšení bude poskytováno nejdéle do konce roku, ve kterém Žadatel – mladý zemědělec – dovrší věku 40 let.
  • Podpora se poskytuje žadatelům bez ohledu, do jaké kategorie podniku ve smyslu přílohy č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 spadají = otevření možnosti žádat o podporu i pro velké podniky.

Zdroj: www.pgrf.cz