Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Navýšení mléčné kvóty

08/01/09
smf

Žádost o zvýšení individuálního referenčního množství mléka dle NV č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zdroje: www.szif, www.kis-olomoucky.cz
 

 Nejpozději do 30. 1. 2009 je možné požádat na SZIF o navýšení vaší stávající mléčné  kvóty .
Navýšit kvótu mohou ti dodavatelé, kteří mají plnění kvóty nad 75,5 % z celkového referenčního množství mléka pro dodávky.
 
Níže uvedený formulář „Žádost o zvýšení individuálního referenčního množství mléka dle NV č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů“,  je nutno v případě vašeho zájmu o zvýšení IRMM vyplnit a doručit nejpozději do 30. 1. 2009 na příslušný RO SZIF. Důležité ale je, aby tato Žádost o zvýšení IRMM byla poslána poštou raději o týden dřív, aby už nejpozději dne 30. 1. 2009 byla na příslušném RO SZIF.
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Vyčlenění části rezervy určené ke zvýšení stávajících, popřípadě přidělení nových individuálních kvót mléka ke dni1.března 2009
 V souladu s §6 odst. 4 nařízení vlády č.244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyčleňuje SZIF část rezervy, která bude použita ke zvyšování stávajících, popřípadě přidělování nových individuálních kvót mléka ke dni 1.3.2009 takto:
 
1. vnitrostátní kvóta pro dodávky ve výši ………………………………50 000 000 kg
2. vnitrostátní kvóta pro přímý prodej ve výši …………………………..2 500 000 kg
 
Ing. Hana Pavelková
vedoucí oddělení správy
mléčných kvót
Jak kvótu navýšit
Navýšení kvóty je možné realizovat dvojím způsobem:
z vyčleněné části rezervy (pokud je Fondem stanovena) je zvýšení stávajících kvót realizováno 1× za kvótový rok a to k datu 1. března kalendářního roku.
Producent musí nejpozději 30 dnů před 1. březnem doručit na příslušné RO SZIF písemnou žádost (formulář vydaný Fondem – Žádost o zvýšení individuálního refe­renčního množství mléka dle NV č. 244/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Podpis na žádosti musí být úředně ověřen;
– u právnické osoby: podpis statutárního zástupce žadatele,
– u fyzické osoby: podpis žadatele
K žádosti musí být přiložen:
• úředně ověřený doklad prokazující, že producent je podnikatelem podle ob­chodního zákoníku, tj.:
– u právnické osoby: úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců
– u fyzické osoby: úředně ověřený doklad o zařazení do evidence SHR nebo osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů
převodem, přechodem IRM od jiného producenta