Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

03/01/09

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

SZIF – Odd. pro obiloviny a škrob zveřejňuje v souladu s bodem 4.2 Obchodních podmínek intervenčního nákupu obilovin na začátku každého měsíce, ve kterém probíhá intervenční nákup obilovin, směnný kurz EUR/CZK pro přepočet intervenční ceny. Intervenční cena předepsaná v EUR je přepočítávána dle směnného kurzu EUR/CZK stanoveného Evropskou centrální bankou (www.ecb.int) naposledy před prvním dnem měsíce, kdy došlo k rozhodné skutečnosti. Rozhodnou skutečností je datum obdržení platné Nabídky podatelnou SZIF. Veškeré Nabídky doručené SZIF v měsíci leden 2009 budou v souladu s čl. 11 NK (ES) č. 1913/2006 přepočítány směnným kurzem: 1 EUR/ 26,875 CZK
 Ing. Martin Foreth Vedoucí oddělení pro obiloviny a škrob
Informace o plnění vnitrostátních kvót mléka pro dodávky a přímý prodej za kvótový rok 2008-2009 za měsíc listopad
Vyčlenění části rezervy určené ke zvýšení stávajících, popřípadě přidělení nových individuálních kvót mléka ke dni 1.března 2009