Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

03/01/09
smf

V únoru příštího roku odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Zdroj: www.mze.cz
 

V únoru příštího roku odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Více než dvě miliardy korun jsou určeny na podporu projektů v 6. kole příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude zahájen počátkem února 2009.
 
Podpora je určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.
Dne 9. 12. 2008 schválil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství), I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, I.3.4 Využívání poradenských služeb, III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie pro 6. kolo příjmu žádostí.
Podpora žadatelům v rámci 6. kola představuje cca 2,1 mld. Kč.
Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od 10. 2. do 2. 3. 2009 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 17. 2. do 2. 3. 2009 do 13 hodin).
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika Podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Opatření Programu rozvoje venkova/ osa I, resp. osa III) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.
Níže informujeme žadatele o hlavních změnách v jednotlivých opatřeních a o nejzávažnějších chybách.
 
 
Hlavní změny jednotlivých opatření:
 
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků:
Nově bude spuštěno podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství, které bude zaměřeno na inovace v oblasti využití bioplynu pro účely vlastní zemědělské výroby.
V rámci podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků byla vypuštěna podpora hlavních závlahových zařízení, naopak bylo nově zařazeno zvýhodnění chovů nosnic a zvýhodnění určitého zatížení půdy VDJ ve vztahu k rostlinné výrobě. Zvýhodněny budou také projekty, pro které nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu.
Dále došlo k paušálnímu navýšení limitů způsobilých výdajů o 10 %.
 
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců:
Nově byla zařazena preference žadatelů, kteří byli příjemci dotace poskytované SZIF,  žadatelů, kteří předloží příjem ze zemědělské prvovýroby min. ve výši 30 % a žadatelů, kteří převezmou podnik od zemědělce staršího 55 let. Zvýhodněny budou také projekty, pro které nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu.
 
I.3.4 Využívání poradenských služeb:
V opatření I.3.4 oproti minulému kolu přijmu žádostí nedošlo k žádným podstatným změnám, pouze byly upřesněny některé přílohy žádostí, které se předkládají na RO SZIF.
 
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy:
Nově byla umožněna podpora i velkým podnikům. Mezi způsobilé výdaje byly zařazeny výdaje na využití bioplynu jako paliva pro pohon motorových vozidel (čištění, plnící stanice).
Maximální míra dotace pro bioplynové stanice se snižuje na 30% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, a to z důvodu sladění podmínek podpor poskytovaných na bioplynové stanice dalšími rezorty.
Nově budou zvýhodněny projekty, pro které nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu.

III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:

Na základě zkušeností z předchozích kol příjmu žádostí upozorňujeme žadatele na následující nejzávažnější chyby:

 Obecné:
Doporučujeme pozorně prostudovat kapitolu 10. obecných podmínek Pravidel Provádění změn – za každou změnu projektu (ať už technického nebo finančního charakteru nebo změny časového harmonogramu a další), která v souladu s touto kapitolou měla být nahlášena prostřednictvím Hlášení o změnách a nahlášena nebyla, následují sankce, a to ve výši až 100% částky dotace.

V případě, že se žadatel v rámci preferenčních kritérií zaváže (tzn. bude bodově ohodnocen) k dodržení určité podmínky po stanovenou dobu (např. ekologické zemědělství, tvorba pracovních míst, zatížení zemědělské půdy VDJ, obhospodařování určité plochy zemědělské půdy, převedení podniku, využití konkrétní poradenské služby, apod.), musí tuto podmínku po stanovenou dobu skutečně dodržet a nelze ji v průběhu této doby měnit (za nedodržení následuje sankce ve výši 100% částky dotace).

 

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců:

Upozorňujeme na nutnost souladu registrů (Integrovaný registr zvířat či LPIS) s deklarovaným počtem zvířat a hektarů půdy ke dni podání Žádosti o dotaci pro získání bodů v daném preferenčním kritériu.

Dále upozorňujeme, že realizací podnikatelského plánu v I.3.2 se nerozumí pouze naplnění investic, které budou předmětem dotace z opatření I.3.2, ale i další činnosti a investice, které jsou součástí pětiletého podnikatelského plánu.

 

III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje:

Upozorňujeme žadatele, že výdaje v těchto opatřeních jsou způsobilé, pouze pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci. Výdaje typu projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, která nutně musela vzniknout před podáním Žádosti o dotaci, nejsou způsobilé pro spolufinancování.

Dále doporučujeme žadatelům velmi pečlivě posoudit velikostní kategorii podniku a zejména se zaměřit na případné partnerské vztahy a propojenost s jinými podniky. Vzhledem k tomu, že velikost podniku přímo souvisí s maximální možnou mírou dotace a s přijatelností či nepřijatelností žadatele, nesprávné zařazení (resp. zařazení do nižší velikostní kategorie) znamená ukončení administrace žádosti.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz