Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vše k nitrátové směrnici

15/12/08
smf

Specializovaná www stránka určená problematice nitrátové směrnice. Zdroj: www.vurv.cz
 

Vítáme Vás na nové webové stránce nitrátové směrnice…
Přechodem na specializovanou stránku nitrátové směrnice se pro Vás nic nemění.
V obvyklém uspořádání tu najdete základní předpisy v jejich platném znění, odpovědi na často kladené dotazy, užitečné aplikace i kontakty. 
Rubrika "Přihlášení" umístěná vlevo slouží pro redakci stránky a rovněž pro přístup do neveřejné části této webové stránky (pracovní skupina nitrátové směrnice, poradci – metodici ÚZEI apod.).
 
Co je to nitrátová směrnice?
 • – předpis Evropské unie (91/676/EHS) vytvořený pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství
 • – jeden z 19 zákonných požadavků na hospodaření, které budou kontrolovány v systému kontroly dotací („cross compliance“)
 • – u nás je nitrátová směrnice uplatněna v § 33 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.)
 • – prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (zkráceně NV 103/2003)
Co to jsou zranitelné oblasti?
 • – zranitelné oblasti dusičnany, zkratka ZOD
 • – oblasti, kde se vyskytují vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů
 • – jsou vymezeny v hranicích katastrálních území (k.ú.) 
Jak se má hospodařit v ZOD?
 • – zemědělské hospodaření upravuje akční program nitrátové směrnice (NV 103/2003)
 • – požadované způsoby hospodaření závisí na půdních a klimatických podmínkách
 • – k tomu je využito údajů o bonitaci půdy (bonitované půdně ekologické jednotky, BPEJ)
 • – zemědělci zařazení v registru půdy (LPIS) mají možnost získat na příslušné zemědělské agentuře informace o přikázaných způsobech hospodaření na jednotlivých půdních blocích nebo jejich dílech

Jaký je harmonogram nitrátové směrnice?
 • – první akční program je platný pro období 1.1.2004 – 3.4.2007, druhý akční program pro období 4.4.2008 – 31.12.2011
 • – první vymezení ZOD bylo schváleno 3.3.2003, s účinností od 11.4.2003
 • – zranitelné oblasti i akční program podléhají přezkoumání a úpravám každé čtyři roky
 • – přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu
 • – druhé vymezení ZOD bylo schváleno 11.7.2007, s účinností od 1.9.2007
      Chcete-li navštívit www stránku k nitrátové směrnici – můžete  Z D E