Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Cross compliance IV

20/11/08
smf

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění zákonných požadavků v oblasti ŽP – použití čistírenských kalů v zemědělství. Zdroj: MZe

Návrh znění vybraných kontrolních bodů pro hodnocení plnění  zákonných požadavků v oblasti  ŽP – použití čistírenských kalů v zemědělství – od roku 2009 v rámci systému cross compliance s hodnocením rozsahu a závažnosti porušení
KONTROLA PODMÍNĚNOSTI
Oblast: Životní prostředí
Podoblast: Ochrana vod
SMR 3
Kontroluje: ÚKZÚZ
Implementace Směrnice Rady 86/278/EHS o používání čistírenských kalů v zemědělství.
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. Č. 382/2001 Sb., zákon č. 156/1998 Sb. o hnojivech.
  Kontrolovaný požadavek   Rozsah Závažnost Trvalost Body
      Malý Střední Velký Malá Střední Velká Ne Ano  
1 Bylo používání kalů podloženo zpracovaným Programem použití upravených kalů na zemědělské půdě? (§ 33 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 5 vyhl. č. 382/2001 Sb.) neporušeno Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u méně než 5 ha ploch, na které byly kaly použity Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u 5 -10 ha ploch, na které byly kaly použity Použití upr. kalů na zem. půdě nebylo podloženo úplným programem u více než 10 ha ploch, na které byly kaly použity Program neobsahoval 1-2 povinné údaje Program neobsahoval 3-5 povinné údaje Program neobsahoval 6 a více povinných údajů nebo nebyl zpracován      
  0 4 6 8 4 6 8 1 x 17
2 Byl dodržen zákaz použití kalu? (§ 33 odst. 3 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 2, 3 vyhl. č. 382/2001 Sb.) neporušeno Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše do 1 ha Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše 1-3 ha Zákaz použití kalů nebyl dodržen na ploše nad 3 ha byl porušen jeden zákaz byly porušeny dva zákazy byly porušeny tři a více zákazů      
  0 6 8 10 6 8 10 x 10 30
3 Byla dodržena dávka sušiny kalu na 1 ha? (§ 1 písm. c) vyhl. č. 382/2001 Sb.) neporušeno Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na méně než 5 ha Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na méně než 5 – 10 ha Dávka sušiny kalu na 1 ha nebyla dodržena na více než 10 ha Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o méně než 1 tunu stanovené dávky Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o 1-2 tuny stanovené dávky Dávka sušiny kalu na 1 ha byla překročena o více než 2 tuny stanovené dávky      
  0 4 6 8 4 6 8 x 10 26
4 Byly na zemědělské půdě použity upravené kaly splňující mezní hodnoty obsahu rizikových látek a rizikových prvků a jejich použití nemohlo vést ke vzniku škody na zemědělské půdě nebo na okolních pozemcích ? (§ 9 odst. 2, 3 zák. č. 156/1998 Sb., § 3 vyhl. č. 382/2001 Sb.) neporušeno Upravené kaly byly nesprávně použity na méně než 0,5 ha ploch Upravené kaly byly nesprávně použity na 0,5-1 ha ploch Upravené kaly byly nesprávně použity na více než 1 ha ploch Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 1 ukazatele Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 2 ukazatelů. Došlo k překročení mezní hodnoty pro rizikové látky a prvky v kalech u 3 a více ukazatelů      
  0 6 8 10 6 8 10 x 10 30
5 Je soustavně a řádně vedena evidence o upravených kalech použitých na zemědělské půdě? (§ 9 odst. 6 zák. č. 156/1998 Sb.) neporušeno Evidence používání upravených kalů chybí u jednoho půdního bloku nebo dílu půdního bloku. Evidence používání upravených kalů chybí u dvou až tří půdních bloků nebo dílů půdních bloků. Evidence používání upravených kalů chybí u tří a více půdních bloků nebo dílů půdních bloků. Chybí jeden z požadovaných údajů Chybí dva z požadovaných údajů Chybí tři a více z požadovaných údajů nebo není evidence zpracována      
  0 4 6 8 4 6 8 1 x 17
Rozsah dosažených bodů X < 10% bodů X = 10,1 – 40,0% bodů  X = 40,1 – 80,0% bodů X > 80,1%   bodů
Procento srážek bez posouzení opakování PS 0 1% 3% 5%