Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EK přijala zelenou knihu

16/10/08
smf

Jak nejlépe využít kvality potravin a nápojů produkovaných v EU? Komise zahajuje konzultaci ke kvalitě zemědělských produktů.Zdroj: www.europa.eu
 

IP/08/1503
V Bruselu dne 15. října 2008
Jak nejlépe využít kvality potravin a nápojů produkovaných v EU? Komise zahajuje konzultaci ke kvalitě zemědělských produktů
Evropská komise dnes přijala zelenou knihu zahajující diskusi o tom, jak pomoci evropským zemědělcům co nejlépe využít kvality potravin a nápojů, které produkují. V době, kdy se rozvíjí globalizace, roste tlak levných produktů ze zahraničí a vyvíjí se požadavky spotřebitelů, je nejúčinnější zbraní Evropy kvalita. Zelená kniha se zabývá normami, programy jakosti a certifikace a systémy označování, které se v současnosti v EU uplatňují – včetně zeměpisných označení, ekologického zemědělství a soukromých i regionálních systémů certifikace. Klade si otázku, co by bylo možno udělat, aby se lépe zužitkovaly tyto silné stránky zemědělství EU a aby byli spotřebitelé lépe informováni o nabízených produktech. Dokument žádá zúčastněné strany, aby se vyjádřily k tomu, jak účinná jsou uplatňovaná opatření při poskytování záruk a informování o jakosti produktů, a aby navrhly vylepšení. Období konzultace potrvá do konce roku 2008. V příštím roce bude vypracováno sdělení, které bude vycházet z výsledků konzultace a které by mohlo později vést k legislativním návrhům.
„Evropští zemědělci musí ve stále konkurenčnějším prostředí vynést svůj významný trumf – kvalitu,“ řekla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „Zemědělci EU musí nabízet produkty s jakostí, jakou spotřebitelé požadují, ručit za tuto jakost a, co je snad nejdůležitější, účinně o ní informovat. V EU máme celou řadu nástrojů politiky a zvláštních systémů jakosti. Od lidí, kteří jsou do věci zapojeni, se chci dovědět, zda tato opatření fungují hladce, a co je případně ještě třeba ještě udělat.“ Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliouová prohlásila: „Velmi mě těší, že se podílím na vydání této zelené knihy o kvalitě potravin, která našim občanům poskytne příležitost zahrnout nás do svých očekávání a získat sebejistotu, pokud jde o kvalitu potravin. Zelená kniha nám také zajistí příspěvky k otázce, jak můžeme dále rozvíjet informování o kvalitě potravin, které je již stanoveno stávajícími právními předpisy zaručujícími, že se potraviny v EU produkují na základě velmi náročných norem pro bezpečnost potravin, včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a hygienických předpisů.“
Pro zemědělce jakost znamená dodávat produkty se správnými vlastnostmi (jako je procento libového masa) a na základě správných způsobů hospodaření (jako jsou zvláštní postupy zajišťující dobré životní podmínky zvířat). Týká se to všeho od komodit produkovaných podle základních norem až po produkty s vysokou přidanou hodnotou, které jsou výsledkem uplatnění náročných produkčních metod.


Zároveň produkty z nově se rozvíjejících zemí s nízkými produkčními náklady vyvíjejí větší tlak na zemědělce EU, a to doma i ve třetích zemích. Tento proces je podporován globalizací, obchodními dohodami, volnějšími trhy a menší ochranou hranic. Uvedeným problémům se zemědělci EU musí postavit čelem. Již se řídí některými z nejnáročnějších požadavků na hospodaření ve světě a mají potřebné know-how, aby mohli dodávat produkty takové jakosti, jakou požaduje trh.Proto je Komise přesvědčena, že zemědělci EU by na tyto požadavky neměli pohlížet jako na břemeno, nýbrž jako na skutečnou příležitost učinit z nich svou výhodu, a to tím, že budou dodávat přesně to, co spotřebitelé chtějí, že své produkty na trhu jasně odliší a že je na oplátku budou prodávat za vyšší cenu.
Zelená kniha je rozdělena na tři oddíly, které se zabývají: základními požadavky na produkci a obchodními normami; specifickými systémy jakosti EU, jako jsou zeměpisná označení, tradiční speciality a ekologické zemědělství; a systémy certifikace jakosti potravin.
Zelená kniha nastoluje například tyto otázky:
       Mělo by být označování místa produkce primárních produktů povinné (EU nebo třetí země)?
       Měl by být umožněn prodej produktů, které nesplňují obchodní normy z estetických důvodů?
       Měla by existovat pravidla EU pro vymezení termínů jako „horský produkt“ nebo „selský produkt“?
       Jak by se měl vytvářet systém zeměpisných označení?
       Jak lze systém zeměpisných označení účinněji chránit ve třetích zemích?
       Jak lze dosáhnout toho, aby jednotný trh EU s ekologickými produkty fungoval lépe?
       Jak můžeme zvýšit produkci kvalitních produktů v nejodlehlejších regionech EU?
       Jsou potřebné nové systémy EU, zejména ohledně ochrany životního prostředí, a pokud ano, jak udržíme administrativní zátěž na co nejnižší úrovni?
       Jak se můžeme vyhnout riziku, že systémy certifikace uvedou spotřebitele v omyl?