Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Peníze pro péči o přírodu a krajinu

02/09/08
smf

Zahájen  provoz odborných stránek Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Autor: Věra Dřevíkovská, AOPK ČR , zdroj: www.agroweb.cz, 1.9.2008

Peníze pro péči o přírodu a krajinu
Informace o tom, z jakých programů lze zaplatit odbahnění rybníků, zlepšování druhové skladby lesních porostů, zachování a vytváření krajinných prvků a mnohá další opatření, jsou nyní přehledně na internetových stránkách Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu na adrese www.dotace.nature.cz. Provoz odborných stránek zahájila koncem srpna Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

„Různá opatření v oblasti praktické péče o přírodu a krajinu lze realizovat pomocí finančních prostředků poskytnutých z evropských či českých dotačních programů. Doposud neexistoval žádný souhrn vytvořený s ohledem na konkrétní problematiku. Na stránkách Finanční nástroje vznikl ucelený přehled opatření, na které může žadatel získat z daného programu finanční prostředky,“ shrnuje Pavel Pešout, náměstek ředitele AOPK ČR.
Stránky obsahují aktuální informace o dotačních programech, jako jsou Operační program Životní prostředí, Program péče o krajinu, Program rozvoje venkova a další. Nezbytnou součást stránek tvoří rozdělení opatření do pěti základních oblastí: Bezlesí, les, voda, Osvěta a vzdělávání a v neposlední řadě Výzkum a podkladové materiály. U každého opatření je zobrazen přehled konkrétních programů a základních informací pro čerpání finančních prostředků.
Jedná se v pořadí o již o třetí internetové stránky, které se věnují samostatné oblasti činnosti AOPK ČR. Doplňují tak zpřístupněné stránky www.biomonitoring.cz s informacemi o sledování (monitoringu) a hodnocení ochrany evropsky významných přírodních fenoménů a stránky www.zachranneprogramy s údaji o probíhajících záchranných programech na území České republiky.
autor: Věra Dřevíkovská, AOPK ČR , zdroj: www.agroweb.cz, 1.9.2008