Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace k problematice TOP UP 2009

10/09/08
smf

Vedení AK ČR informuje k problematice TOP UP 2009. Zdroj: www.apic-ak.cz, 9.9.2008

Vedení AK ČR informuje k problematice TOP UP 2009

V Praze 9. září, 2008
Po společném jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory v Českých Budějovicích dne 22.8.2008 dochází reakce, ve kterých jsou obsaženy výhrady k názoru představenstva o směřování plateb TOP UP v r. 2009 na plochu. Konkrétně na ornou půdu, kde vyjma r. 2007 vždy byly.
 
Musíme se vší vážností sdělit, že naprosto zásadní problém v tuto chvíli je rozpočet na rok 2009, který je nepřijatelný a který, pokud by v této podobě prošel, by měl těžké ekonomické dopady na každý subjekt ve výši plateb TOP UP bez rozdílu, zda by platba byla vyplacena na zemědělskou půdu nebo ornou půdu. Podle předběžných propočtů by to konkrétně znamenalo úroveň jen 505 Kč/ha orné půdy a nebo 307 Kč/ha zemědělské půdy! V případě nekrácení TOP UP by se jednalo o částky cca 1.588 Kč/ha orné půdy a 1.165 Kč/ha zemědělské půdy. Z uvedeného je patrno, že klíčové bude nedopustit žádné krácení TOP UP. K tomu se i zavázala i vláda ČR ve svém programovém prohlášení. Z možných 30 % navýšení jsou v současné době prostředky pouze na cca 17,7 %, tzn. že chybí cca 2,79 mld Kč. Vzniklou situací se bude v tomto týdnu zabývat krizový štáb a pravděpodobně přijme závěry, které budou vyžadovat aktivitu všech členů AK.
Dále sdělujeme, že otázka směřování plateb TOP UP na plochu je problémem ryze odborným a ekonomickým, který musí být brán a vyhodnocen v kontextu všech ostatních dotačních příjmů. Není možné udělat z jediného roku, kdy byla vysoká cena obilí závěr, že v produkční části zemědělství je vše vyřešeno. Naopak zdá se, že v letošním roce se ceny obilí vrátily na úroveň roku 2006, avšak ceny hnojiv meziročně narostly o 45%, pesticidů asi o 60% apod. Z tohoto důvodu byl požádán pana ministr Gandalovič o zajištění ekonomické analýzy porovnání ekonomik a výsledků z pohledu poměru orné půdy a TTP. Podněty od těch, kteří nesouhlasí s uvedeným rozhodnutím jsou tedy brány velmi vážně. Všechny síly bude potřeba soustředit na prosazení našich oprávněných požadavků v rozpočtu 2009. Jakékoliv disharmonie mezi námi se nám těžce vymstí.
Musíme připomenout, že doposud AK ČR spolu s členskými podnikatelskými svazy dosáhla v minulých rozpočtech následující výsledky. Za období let 2005, 2006 a 2007 byla suma pro TOP UP dle návrhu státního rozpočtu 14,482 mld Kč. Navýšení, kterého jsme společně dosáhly za tyto tři roky je celkem 7,177 mld Kč, což představuje celkovou výplatu TOP UP ve výši 21,659 mld Kč. Rovněž bylo dosaženo navýšení u národních podpůrných programů o 460 mil Kč. V celkové sumě jde tedy o navýšení o 7,637 mld Kč.
Obdobný problém byl ve státním rozpočtu i pro rok 2008, kde na TOP UP nebyly v kapitole MZe žádné zdroje s vysvětlením, že jsou rezervovány v kapitole Všeobecná pokladní správa. Na národní podpory bylo alokováno pouze 950 mil Kč. Naším lobováním bylo dosaženo, že částka 7,2 mld Kč byla zahrnuta do konečném návrhu rozpočtu MZe na rok 2008. Národní dotace byly posíleny o částku ve výši 210 mil Kč.
Těchto výsledků bylo dosaženo jednáními s vládou a poslanci parlamentu. Existuje ale reálná obava, že v případě rozpočtu 2009 to touto formou nepůjde. Proto hledáme i jiné možnosti.
Vedení AK ČR
zdroj: www.apic-ak.cz, 9.9.2008