Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

CHARTA PRÁV FARMÁŘE

15/07/08
smf

Charta práv farmáře (Charta) je přehledem základních povinností úředníků Ministerstva zemědělství a jím řízených organizací (úředníci, kontroloři) s cílem zajištění kvalitního servisu farmářům, resp. zákazníkům. Zdroj: www.asz.cz
 

CHARTA PRÁV FARMÁŘE
Charta práv farmáře (Charta) je přehledem základních povinností úředníků Ministerstva zemědělství a jím řízených organizací (úředníci, kontroloři) s cílem zajištění kvalitního servisu farmářům, resp. zákazníkům.
1)Ministerstvo zemědělství deklaruje snahu snížit počet návštěv kontrolorů na farmě na minimum, tedy snažit se veškeré nutné kontroly provést během jedné návštěvy a zajistit tak maximální integraci kontrolních orgánů; ministerstvo chce také co nejvíce uplatňovat různé technologie, které by nahradily kontroly na místě (satelitní snímkování).
2)Základními principy jsou: nestrannost, proporcionalita a transparentnost administrativního řízení; standardizace přístupu; právo farmáře odvolat se proti rozhodnutí; jednoduchost administrace a maximální pochopení pro farmáře.
3)Se všemi žadateli bude jednáno slušně, nestranně, korektně a konzistentně v souladu s relevantními pravidly a nařízeními.
4)Se všemi žadateli bude jednáno citlivě vzhledem k jejich specifickým okolnostem a v zájmu udržení co nejlepšího servisu zákazníkům.
5)Rozhodnutí o přijetí platné žádosti budou přijímána co nejrychleji. Všichni žadatelé budou vypláceni včas podle schválených platebních schémat.
6)Úroveň služeb a termíny plateb se budou v průběhu platnosti této charty postupně vylepšovat.
7)Všichni žadatelé budou informováni o důvodech, které vedly k rozhodnutím, o jejich nárocích a dále o způsobu odvolání proti rozhodnutí na úřad, kde byla jejich žádost plně nebo částečně neúspěšná. Úředníci budou při odvolání plně spolupracovat.
8)Na žádost farmáře musí svá sdělení či požadavky úředník formulovat písemně, aby bylo možno ověřit oprávněnost těchto požadavků u nadřízeného orgánu.
9) Dotace a kompenzace poskytované Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) podle zákona o zemědělství a zákona o SZIF formou správního rozhodnutí jsou podporami nárokového charakteru, pokud žadatel splní podmínky stanovené v těchto zákonech, v příslušném národním dotačním nařízení vlády a v příslušném nařízení Evropských společenství.
10)  I v zemědělství platí základní principy svobodné společnosti formulované v ústavě a listině základních práv a svobod:
-V soukromoprávní sféře je subjektům práva (farmářům) dovoleno vše, co jim není zakázáno. Farmář může činit vše, co není zákonem zakázáno, a nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.
-Naproti tomu ve sféře veřejnoprávní platí, že státní (veřejnou) moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Platí tedy princip opačný, kdy veřejné moci je zakázáno vše, co jí není výslovně dovoleno.
Monitoringem a kontrolou zavádění této Charty je pověřena Antibyrokratická komise jmenovaná ministrem, jejímiž členy jsou zástupci ministerstva a relevantních nevládních organizací.
V Praze, dne 25.6.2008
        Mgr. Petr Gandalovič                                 Ing. Stanislav Němec
                      ministr zemědělství                        předseda Antibyrokratické komise