Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění Zásad pro rok 2008 – kadávery

16/06/08
smf

Upřesnění Zásad pro rok 2008, týkající se dotačního programu 8.B.a) podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů v období od 1.10.2007 do 30.9.2008. Zdroj: www.mze.cz 
 

Upřesnění Zásad pro rok 2008, týkající se dotačního programu
8.B.a) podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů
 spojených s neškodným odstraňováním kadáverů
v období od 1.10.2007 do 30.9.2008
 
 
Vážení žadatelé o dotaci,
upřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno z důvodu potřeby zajistit chovatelům finanční prostředky formou zálohové platby na dotační podprogram 8.B.a) podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů.  
Upřesnění Zásad je provedeno na základě bodu 8. písm. g) části A Zásad, který umožňuje v odůvodněných případech provést zpřesnění Zásad v průběhu roku.
Nově stanovený termín ukončení přijímání žádostí pro realizaci zálohové sazby výše dotace do 30.6.2008 včetně (prvá žádost) umožní chovatelům uplatnit oprávněné požadavky na úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů v období od 1.10.2007 do 31.5.2008. Zálohová sazba výše dotace za toto období bude realizována ve výši 2 Kč            za kg hmotnosti kadáveru.
V řádném termínu ukončení přijímání žádostí do 15.10.2008 včetně (druhá žádost), chovatelé mohou uplatnit oprávněné požadavky na úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů za období 1.10.2007 – 30.9.2008, které dosud neuplatnili v předchozím termínu.  
Po termínu 15.10.2008 a posouzení všech oprávněných požadavků bude stanovena konečná sazba podprogramu 8.B.a) a dokončena administrace.
V případě dotazů je možno kontaktovat pracovníka místně příslušné Zemědělské agentury nebo Ing. Stárka tel. 221812701 (MZe).
 
Změny v původních termínech ukončení přijímání žádostí jsou pro snazší orientaci vyznačeny podtržením.
 
Část A Zásad – Obecné podmínky 
(str. 2 doplňuje se tabulka ukončení přijímání žádostí a poznámka pod tabulkou)
 
Ukončení přijímání žádostí je :
Dotační programy
Do 31. 3. 2008 včetně
9.F., 10.D., 10.E.
Do 30. 4. 2008 včetně
13.A., 13.B.
Do 30.  5. 2008 včetně
3.c., 3.e., 9.E.
Do 30. 6. 2008 včetně
1.I., 3.i., 8.B.a)*, 9.A. (mimo 9.A.b.4.), 15.
Do 30. 9. 2008 včetně
1.R., 3.a., 3.b., 3.d., 3.h., 8.A)
Do 15.10. 2008 včetně
8.B.a)**, 8.E), 9.H.
Žádosti podávané prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, oprávněné osoby s výjimkou 1.D.
Do 31.10. 2008 včetně
1.D., 2.A., 9.A.b.4.
Poznámka :   
Žádosti budou osobně předány na příslušnou ZA a PÚ, uznanému chovatelskému sdružení, oprávněné osobě, případně zaslány poštou s razítkem pošty nejpozději ve stanoveném termínu.
* žádost podaná k termínu ukončení přijímání žádostí do 30.6.2008 včetně, za předmětné období od 1.10.2007 do 31.5.2008, může být proplacena zálohovou sazbou výše dotace.
** žádost podaná k termínu ukončení přijímání žádostí do 15.10.2008 včetně, za předmětné období od 1.10.2007 do 30.9.2008 na předmět dotace, který neuplatnil v předchozí žádosti. 
 
U programu 1.D., 2.A.a., 2.A.e.1.a), 2.A.e.2.g), 2.A.e.2.h), 2.A.e.2.i), 2.A.e.2.j), 2.A.e.2.k), podává   žádost   příslušné uznané chovatelské sdružení, oprávněná osoba za celou sumu dotací příslušné ZA a PÚ dle místa sídla obchodní firmy nejpozději do 15.10.2008 s výjimkou programu 1.D.
 
 
Část B Zásad – Dotační programy 
(str. 22 doplňuje se poznámka dotačnímu programu 8.B.a. uvedeným zněním)
 
Poznámka:      dotace nemůže být poskytnuta na likvidaci kadáverů, jejichž neškodné odstranění bylo nařízeno mimořádným veterinárním opatřením a které bylo (bude) hrazeno v rámci poskytnutí náhrad z titulu zákona č. 166/1999 Sb. Dotace se neposkytne žadatelům, kteří porušili zákon č. 166/1999 Sb., a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a toto porušení mělo za následek úhyn zvířete. Kadáverem se rozumí celá těla uhynulých, nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat.
Na dotační program 8.B.a) Podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů může žadatel podat dvě žádosti.
Z toho prvou žádost může podat k termínu ukončení přijímání žádostí do 30.6.2008 včetně, za předmětné období od 1.10.2007 do 31.5.2008. Tato žádost může být proplacena zálohovou sazbou výše dotace.
Druhou žádost může žadatel podat k termínu ukončení přijímání žádostí do 15.10.2008 včetně, za předmětné období od 1.10.2007 do 30.9.2008 na předmět dotace, který neuplatnil v předchozí žádosti.