Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Obilnářské fórum ve Větrném Jeníkově

18/06/08
smf

Prohlášení účastníků Obilnářského fóra, konaného dne 16. června 2008 ve Větrném Jeníkově. Zdroj: www.apic-ak.cz
 

Prohlášení účastníků Obilnářského fóra, konaného dne 16. června 2008 ve Větrném Jeníkově

Obilnářského fóra se zúčastnilo 429 pěstitelů obilovin a olejnin, skladovatelů, zpracovatelů, představitelů nevládních organizací a zájmových sdružení.
Po úvodním slovu prezidenta AK ČR Ing. Jana Veleby a vystoupeních

– ministra zemědělství ČR Mgr. Petra Gandaloviče
–  ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Ing. Tomáše Révésze
– zástupců komoditní rady AK ČR pro obiloviny a olejniny

a po diskusi, účastníci Obilnářského fóra

1. Konstatují:

Po 30-ti letém dostatku potravin v Evropě a po jejich značném přebytku posledních 15 let se situace podstatně změnila. Po rekordní sklizni v roce 2004 přišly tři relativně méně úrodné roky, kdy neúroda postihla většinu hlavních světových pěstitelů obilovin, výroba nestačila pokrýt spotřebu a zásoby obilovin ve světě se vyčerpaly.

S ekonomickým rozvojem Asie (hlavně Číny a Indie) rychle stoupá spotřeba potravin ve světě. Vyšší spotřeba spolu s výrobou energie z obnovitelných zdrojů, která odčerpává část surovin pro potraviny, vedla ke zdražování potravin na celém světě.

Na této situaci má svůj podíl viny i zemědělská politika EU a jednotlivých členských států. Pod vlivem přebytku potravin se nedrží zásobní rezervy obilovin pro vyrovnání trhu a dotační politika v poslední době všemožně omezuje výrobu a podporuje převážně jen agroenvironmentální funkci zemědělství. To vede ke snižování výroby, a tím k rozevírání nůžek mezi nabídkou a poptávkou. Změny v zemědělské politice EU a naší vlády musí pružněji reagovat na zvýšenou poptávku po potravinách ve světě a na poptávku výroby energie z obnovitelných zdrojů v souvislosti s prudkým růstem cen ropy.

V letošním roce se očekává dobrá úroda ve většině hlavních produkčních oblastí světa, tím dojde k  určitému uklidnění v nabídce a poptávce obilovin a  pravděpodobně se zastaví cenový růst, i když z dlouhodobého hlediska je potřeba s mírným růstem cen počítat i nadále, hlavně s ohledem na růst ceny ropy, která zvyšuje náklady ve výrobě a v dopravě.

Protože dnes ještě nejsou k dispozici přesné údaje ČSÚ o plochách osevu obilovin a řepky, lze již konstatovat, že očekávaná sklizeň bude podle stavu porostů v současné době dobrá, u obilovin lze očekávat celkovou sklizeň v rozmezí  7,2 – 7,5 mil. t a u řepky kolem 1 mil. t. Předpokládaná výše sklizně, jak obilovin tak i řepky, plně pokryje domácí spotřebu, potřebu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zbytek bude potřeba vyvézt.


2. Doporučují:

– zemědělcům, producentům obilovin a řepky, připravit se na řádné ošetření a oddělené uskladnění zrna podle partií, aby dosáhli dobrého zpeněžnění podle kvality. Účelně využít domácí produkce pro zabezpečení živočišné výroby a nepřipustit další snižování stavů hospodářských zvířat, zejména monogastrů.
– producentům obilovin zapojit se za účelem společného odbytu a zpeněžnění produkce do družstva Agroodbyt a do dalších funkčních odbytových seskupení.
–  zpracovatelům zajistit si se zemědělci dlouhodobé a vzájemně výhodné smlouvy na odběr obilovin a řepky pro zpracování, včetně slámy a další biomasy pro energetické využití s podílem na zisku u dlouhodobých vztahů.
–  zemědělcům, organizacím ZZN, zpracovatelům a obchodníkům postupně měnit obchodní strategii a vývozy obilovin pokud možno realizovat formou z části nebo plně zpracovaných výrobků (mouka, slad, produkce ŽV).
3. Žádají:

– vládu ČR, aby využila českého předsednictví EU k nápravě společné zemědělské politiky EU, aby podpora byla pro všechny zemědělce stejná, bez ohledu na dobu členství v EU a na velikosti farmy.
– MZe, aby reagovalo na zvýšenou poptávku a změnou dotační politiky podpořilo výrobu, a tím se zamezilo dalšímu neúměrnému zvyšování cen potravin. Podporou opodstatněné intenzity výroby je možno využít výrobní potenciál českého zemědělství k zabezpečení nejen dostatku kvalitních potravin, ale i dostatku surovin k výrobě energií z obnovitelných zdrojů, tak jak se zavázala EU ve svých cílech do r. 2015.
– MZe a PGRLF vyhlásit program podpory zemědělského pojištění a systémově připravit program řízení rizik a řešení krizí, který má plnou podporu v příslušných nařízeních EK a je uveden v programovém prohlášení vlády.
– okresní a krajské agrární komory a Agrární komoru ČR zabezpečit v rámci informačního systému sledování průběhu sklizně.
                                Účastníci Obilnářského fóra Větrný Jeníkov

Zařazeno v AK ČR, Zemědělství