Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mise Evropské komise v ČR

25/06/08
smf

Mise Evropské komise, tematicky zaměřená na všeobecný přehled, jak pracují dozorové orgány – „COUNTRY PROFILE“-, proběhla v ČR ve dnech 17. až 20. června. Zdroj: www.svscr.cz
 

Tisková zpráva Státní veterinární zprávy ze dne 24. 6. 2008

Mise Evropské komise, tematicky zaměřená na všeobecný přehled, jak pracují dozorové orgány – „COUNTRY PROFILE“-, proběhla v ČR ve dnech 17. až 20. června.
 
Pokud šlo o posouzení práce státního veterinárního dozoru, měla mise za úkol zhodnotit systém kontrol prováděných v oblasti zdraví zvířat, pohody zvířat, neboli welfare, bezpečnosti potravin a krmiv. I tato mise konstatovala, že systém našeho státního veterinárního dozoru je plně funkční a srovnatelný se zeměmi EU. Co je ale důležité, že Státní veterinární správa ČR plní všechny připomínky a doporučení všech předchozích misí.
 
Od roku 2003 navštívilo naši republiku 29 misí zaměřených na uvedenou problematiku (zdraví zvířat, welfare, bezpečnost potravin živočišného původu a krmiv pro hospodářská zvířata), z kterých vyplynulo 274 doporučení inspektory FVO Potravinového a veterinárního úřadu – Food and Veterinary Office). Všechna doporučení byla SVS ČR pochopena jako podnět, který je třeba splnit, a tak bylo vykonáno.
 
Nicméně tato červnová komplexní mise prověřovala celkem 58 doporučení, která byla jednotlivým kontrolním orgánům v této oblasti udělena. Celkem 45 těchto doporučení bylo misí shledáno jako přijato a na 10 z nich se stále pracuje. U 3 doporučení je třeba další konzultace inspektorů FVO na úrovni EU.
 
Je třeba uvést, že mise se netýkala jen Státní veterinární správy a prověřila například i Ministerstvo zemědělství ČR, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Českou plemenářskou inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařskou správu a také Ministerstvo zdravotnictví.
 
Byly hodnoceny:
Struktura jednotlivých kontrolních orgánů – vzájemná spolupráce, pokrytí veškerých oblastí z pohledu kontrol;
implementace nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat;
transparentnost – zveřejňování tiskových zpráv, informace na webových stránkách, výroční zprávy, apod.;
víceletý plán kontrol – vyhodnocování počtu kontrol, nápravná opatření při zjištěních – vyhodnocování účinnosti prováděných kontrol, udělované sankce;
systém školení inspektorů provádějící kontroly;
využití informačního systému – získávání potřebných informací, přenos informací mezi kraji, na území celé ČR – dostupnost informací pro všechny kontrolní orgány.
 
Tato mise byla přípravou pro misi, která se uskuteční v roce 2010 a bude mít pracovní název „Všeobecný audit“. Pokud tato mise dopadne dobře, sníží se počet misí vysílaných do ČR po roce 2010. Další kontroly se pak budou týkat jen konkrétních aktuálně problémových úseků.
Z pohledu hodnocení Státní veterinární správy ČR (a státního veterinárního dozoru) lze podle Milana Maleny, jejího ústředního ředitele, konstatovat uspokojení: „Všechna doporučení bruselskými inspektory jsme vždy brali jako zásadní připomínky, na jejichž základě jsme přijali odpovídající kroky, a v některých případech došlo i ke změně veterinární legislativy“.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz