Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro žadatele o dotaci z PRV

26/06/08
smf

Informace pro žadatele o dotaci z PRV – zpřesnění Pravidel – Hlášení o změnách zasílané poštou. Zdroj: www.mze.cz
 

Informace pro žadatele o dotaci z PRV – zpřesnění Pravidel – Hlášení o změnách zasílané poštou
 
na základě požadavku žadatelů/příjemců dotace a zkušeností SZIF při administraci žádostí o dotaci z PRV ve věci ověřování podpisu na Hlášení o změnách v případě jeho doručení poštou bylo dne 9.6.2008 panem ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem schváleno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 – část A obecné podmínky, kapitola 10 Provádění změn, písm. e) v následujícím znění. Hlášení o změnách zaslané poštou bude požadováno vždy s úředně ověřeným podpisem žadatele/příjemce dotace. Tato změna je platná ode dne schválení panem ministrem a týká se všech Hlášení o změnách zasílaných poštou po tomto dni, tj. i Hlášení o změnách k žádostem zaregistrovaným v předešlých kolech příjmu žádostí.
Zdroj: www.mze.cz