Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K restrukturalizaci cukrovarnického průmyslu pro hospodářský 2007/2008

07/05/08
smf

Informace o průběhu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu pro hospodářský 2007/2008

Informace o průběhu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu pro hospodářský 2007/2008

Komoditní zpravodajství
Nařízením (ES) č. 320/2006, v platném znění, a NK (ES) č. 968/2006, v platném znění, se zavádí restrukturalizační podpora cukrovarnickým podnikům, které se rozhodnou vzdát se své produkce v rámci kvóty, přičemž část podpory je vyhrazena pro pěstitele cukrové řepy, jakož i pro smluvní poskytovatele strojů, aby jim tak byly nahrazeny ztráty vyplývající z uzavření závodů vyrábějících cukr.
Informace o stavu administrace restrukturalizační podpory
Dne 29.11.2006 obdržel Fond od společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ  REPUBLIKA, a.s. (dále jen ES ČR, a.s) žádost o poskytnutí restrukturalizační podpory z důvodu ukončení výroby cukru ve výrobních závodech a vzdání se celé své kvóty ve výši 102 472,793 tun cukru. Na základě způsobilé žádosti byla Fondem přiznána restrukturalizační podpora ve výši 74 805 139 EUR.
Z celkové výše restrukturalizační podpory bude část podpory ve výši 70,7% poskytnuta společnosti ES ČR, a.s., část podpory ve výši 27,5% smluvním pěstitelům cukrové řepy a 1,8% smluvním poskytovatelům strojů.
Restrukturalizační podpora bude vyplacena ve dvou splátkách, první splátka ve výši 40% restrukturalizační podpory bude vyplacena v červnu roku 2008 a druhá splátka ve výši 60% bude vyplacena v únoru roku 2009.
 
Zpětná restrukturalizační podpora
Výplata zpětné restrukturalizační podpory představuje částky vyplácené náhradou za rozdíl mezi podporou poskytnutou podnikům a pěstitelům v hospodářských letech 2006/2007 a 2007/2008 a podporou, která by bývala byla poskytnuta za podmínek platných pro hospodářský rok 2008/2009.
Výplata zpětné restrukturalizační podpory bude provedena jednorázově v červnu roku 2008 a je určena pouze cukrovarnickému podniku ES ČR, a.s., a smluvním pěstitelům cukrové řepy. Konkrétní výše podpory pro jednotlivé subjekty bude oznámena poté, co Komise stanoví oficiálně výši sazby zpětné restrukturalizační podpory na 1 tunu cukru pro cukrovarnický podnik ES ČR a výši sazby restrukturalizační podpory na 1 tunu cukru pro pěstitele cukrové řepy. Zpětná restrukturalizační podpora bude vyplacena jednorázově, a to v červnu roku 2008.
Diversifikační podpora pro pěstitele cukrové řepy
Dne 16.4.2008 Vláda ČR schválila Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diversifikační podpory pěstitelům cukrové řepy. Celková částka diverzifikační podpory byla pro hospodářský rok 2007/2008 stanovena České republice rozhodnutím Komise (ES) č. 278/2007 a činí 11 220 770, 83 EUR pro pěstitele cukrové řepy, dodavatele podniku EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., za odevzdanou kvótu cukru ve výši 102 472,793 tun.
Diverzifikační podpora má především usnadnit zemědělcům jejich přechod k pěstování jiných plodin (zejména alternativních plodin). Za tím účelem bude dotčeným zemědělcům poskytnuta diverzifikační podpora určená ke spolufinancování nákupu moderních a ekologicky šetrných zemědělských strojů, které pomohou zemědělcům při přechodu od jednoho druhu zemědělské činnosti k druhému. Na diverzifikační podporu bude mít nárok pěstitel, který dodával cukrovou řepu cukrovarnickému podniku před vstupem dotyčného podniku do restrukturalizačního procesu, podal si žádost o diverzifikační podporu a splnil další podmínky stanovené předkládaným nařízením vlády. Z prostředků poskytnutých v rámci diverzifikační podpory bude však možno uhradit jen 40 % pořizovací ceny  zakoupeného zemědělského stroje. Podle čl. 6 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 320/2006, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1261/2007, totiž poskytnutá diverzifikační podpora nesmí být vyšší než částky a sazby podpory stanovené v příloze nařízení (ES) č. 1698/2005, kde je stanoven limit 40 % částky vynaložených investic. Příjemce diverzifikační podpory obdrží částku ve výši odpovídající 40 % pořizovací ceny nově zakoupeného zemědělského stroje nebo součtu více nově zakoupených zemědělských strojů, avšak obdržená částka nesmí převýšit maximální částku vypočtenou podle předkládaného nařízení vlády tak, aby nnedošlo k nespravedlivému rozdělení dostupných finančních prostředků.
 
Informace o žádostech o restrukturalizační podporu, podaných pěstiteli cukrové řepy pro hospodářský rok 2008/2009
Dle čl. 4 NR (ES) č. 320/2006, v platném znění, mohli pěstitelé cukrové řepy sami podat „Žádost o restrukturalizační podporu podanou pěstitelem cukrové řepy pro hospodářský rok 2008/2009.“
Fond obdržel celkem 20 žádostí. Žadatelům (pěstitelům) od společností, které měli uzavřeny „dlouhodobé smlouvy“ bylo odesláno Usnesení, kterým je Fond vyzval k doložení písemného dokladu prokazující změnu nebo ukončení dlouhodobé smlouvy na dodávku cukrové řepy uzavřené s cukrovarnickým podnikem ve vazbě na množství cukrové řepy, pro které se zavazuje vzdát dodávek.
Všechny žádosti podaných pěstiteli cukrové řepy Fond Rozhodnutím zamítl. Tři pěstitelé se proti Rozhodnutí Fondu odvolali. Odvolání pěstitelů byla předána na Ministerstvo zemědělství, které následně odvolání žadatele zamítlo a potvrdilo Rozhodnutí Fondu.