Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zasedala Rada ASZ ČR

02/04/08
smf

Rada Asociace soukromého zemědělství ČR na jednání v Milíně u Příbrami diskutovala především na téma novely zákona č. 95 /1999 Sb. o prodeji státní půdy a k přípravě systému křížových kontrol Cross-compliance a Health Checku Společné zemědělské politiky.

Z usnesení Rady ASZ ČR

Členové celostátní Rady Asociace soukromého zemědělství ČR na svém březnovém jednání v Milíně u Příbrami diskutovali především na téma novely zákona č. 95 /1999 Sb. o prodeji státní půdy a k přípravě systému křížových kontrol Cross-compliance a Health Checku Společné zemědělské politiky. Po diskusi se u jednotlivých témat shodla na několika zásadních bodech, které bude prosazovat.
Na začátku jednání Rada ASZ ČR jednoznačně konstatovala potřebu efektivně dořešit restituční a transformační pohledávky oprávněných osob a plně podporuje snahu ministra zemědělství Petra Gandaloviče ve smyslu schválení nového zákona o majetkových podílech.  Také témata prodeje státní půdy, pozemkových úprav, řešení nepřístupných pozemků je pro ASZ ČR zcela zásadním bodem. I proto Rada vyzvala ve svém usnesení ministra zemědělství, aby bezodkladně oživil činnost pracovní skupiny na Mze „Půda“, která má tyto záležitosti projednávat, ale která se od svého založení v loňském roce prakticky nesešla.
 
K věcném záměru novely zákona č.95/1999 Sb. o prodeji státní půdy se zástupci regionálních organizací ASZ shodli na podpoře zachování předkupního práva pro nájemce na 70% ze všech jeho pronajatých pozemků, maximálně však do hranice 300 ha. Toto usnesení je kompromisem mezi několika návrhy, které v diskusi padly. Asociace dále navrhuje zrušení zpětného předkupního práva státu v případě, že nový majitel uhradil státu za danou nemovitost plnou kupní cenu a současně má zaplaceny také ostatní závazky vůči pozemkovému fondu.
Samostatnou kapitolou dlouhodobých snah ASZ ČR, kterým se teprve nyní začínají úředníci věnovat, je otázka veškerých souvislostí s převodem hospodářství a to nejen v rámci dotačního titulu pro předčasné ukončení zemědělské činnosti. Rada konstatovala ostudný nezájem bývalých ministrů zemědělství za ČSSD, neboť v žádné státní instituci se vůbec nepočítalo s variantou převodu rodinných farem na další pokračovatele a nebyly proto do nedávné doby vůbec řešeny mechanismy předkupního práva či splátkových kalendářů u pozemkového fondu či PGRLF. Sledování této záležitosti tak zůstává v portfoliu úkolů ASZ až do úplného vyřešení.
 
Dalším zásadním bodem jednání byla hrozba neúměrné byrokracie spojené se současným návrhem kontrol Cross-compliance (C-C), který již delší dobu připravují úředníci na Mze.
ASZ prosazuje, aby připravovaný model kontrol C-C v České republice byl co nejjednodušší, transparentní a zároveň co nejefektivnější. Současný návrh Mze, podle názoru ASZ, defacto determinuje mnoho nadbytečných kontrol od dozorových orgánů a jejich počet by několikanásobně převýšil požadavky stanovené Evropskou unií. ASZ proto požaduje stanovit co nejmenší počet jednoduše ověřitelných kontrolních bodů, využít již aplikovaných modelů v dalších zemích EU, ve kterých je C-C již zavedeno a zejména také nastavit reálné termíny ke splnění některých požadavků z této křížové kontroly.
V rámci témat spojených s evropskou zemědělskou politikou členové Rady ASZ ČR jednoznačně také podpořili navržený systém modulace s tím, že peníze ušetřené z přímých plateb by tímto opatřením měly být převedeny na takové dotační tituly, kterými dojde k větší podpoře mladých začínajících zemědělců či protierozních opatření a podobně.
Členové Rady ASZ také podpořili snahy na otevření problematiky změny zákona o myslivosti, či pokračování procesu zjednodušení podmínek k prodeji zem. výrobků ze dvora.
 
Ing. Veronika Kutilová, odborná referentka ASZ ČR
Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR 
Zdroj: www.asz.cz

Zařazeno v ASZ ČR, Zemědělství